نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد /علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران/ایران

چکیده

طی دهه‌های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک‌ها دستخوش تحولات چشمگیری گردیده و موسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک‌های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کرده‌اند که تحت عنوان بانکداری سایه‌ای از آن‌ها یاد می‌شود. بانکداری سایه‌ای به جای تمرکز بر فعالیت‌های سنتی بانک‌های متعارف، مجموعه‌ی متنوع تری از منابع، ابزارها و ... را به کار گرفته و توانسته ضمن ایجاد تغییر در ریسک‌های اقتصادی، بر تحولات و سیاست‌های اقتصادی کشورها نیز موثر باشد. در این مطالعه به منظور برآورد بانکداری سایه‌ای و رابطه‌ی آن با بانکداری متعارف، طی سال‌های 1390 تا 1399 از مدل سازی تابع تقاضای پول در چارچوب یک سیستم معادلات هم‌زمان در کنار تابع مین‌فلکس‌لارنت که قابلیت انعطاف پذیری دارد، بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به بحث واریانس ناهمسانی، مدل BEKK GARCH را برای برآورد مدل به کار برده تا به رفع ناهمسانی موجود کمک نماید. بررسی‌ها و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که طی دهه‌ی اخیر بانکداری سایه‌ای با نرخ فزاینده‌ای رشد نموده و در دهه‌ی 90 بانکداری متعارف و بانکداری سایه‌ای بر اساس شاخص کشش جانشینی موریشیما، جانشین یکدیگر بوده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد اثر سرریز شوک‌های سپرده کوتاه مدت و صندوق‌های با درآمد ثابت بر اوراق اسلامی مثبت، افزایشی و معنی‌دار است. در سوی مقابل اثر سریز شوک‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بر پول نقد و سپرده‌ی کوتاه مدت بی‌معنی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات