نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه سی استان‌ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌ منظور تعیین اوزان شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه‌بندی استان‌ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت‌های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره‌گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان‌ها از مجموع فرصت‌های شش‌گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت‌ها بین استان‌های کشور دارد. بطوری‌که استان تهران برخوردارترین و استان‌های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم‌ترین استان‌ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می‌شود که اولویت‌های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره‌مندی استان‌ها از این حیث مشخص نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات