نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان‌ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌ منظور تعیین اوزان شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه‌بندی استان‌ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت‌های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره‌گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان‌ها از مجموع فرصت‌های شش‌گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت‌ها بین استان‌های کشور دارد؛ به طوری ‌که استان تهران برخوردارترین و استان‌های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم‌ترین استان‌ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می‌شود اولویت‌های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره‌مندی استان‌ها مشخص کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابونوری، اسمعیل و محمدی، علیرضا. (1396). تبیین و اندازه‌گیری شاخص فرصت انسانی در آموزش ایران. خانواده و پژوهش، 14(3)، 67-90. http://dorl. net/dor/20.1001. 1.26766728.1396.14.3.4.9
ازوجی، علاءالدین. (1390). سنجش و تحلیل نابرابری‌های منطقه‌ای بازار کار در برنامه چهارم توسعه، برنامه‌ریزی و بودجه، 16(2). 83-106. http://dorl.net/dor/20.1001.1.22519092. 1390.16.2.4.9
اسکندری عطا، محمدرضا، مهرگان، نادر، پورفرج، علیرضا و کریمی پتانلار، سعید. (1398). تحلیل فضایی نابرابری منطقه‌ای با تاکید بر عوامل محیطی و سیاسی، پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 26(18)، 197-219. https://doi.org/10.22067/erd.v26i18. 72081
انصاری سامانی، حبیب و خیل کردی، ربابه. (1398). نرخ بیکاری و نابرابری توزیع درآمد (مورد مطالعه: استان‌های ایران). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 24(81)، 157-186. https://doi.org/10.22054/ijer. 2019. 11689
توکلی‌نیا، ‌جمیله و شالی، محمد. (1391). نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران. آمایش محیط، 18(5)، 1-16.
خانزادی، آزاد، قادری سیاه بیدی، الهام و نجفی، سید محمد باقر.(1396). توزیع برابر فرصت‌ها و کاهش نابرابری در ایران (ارائه یک تحلیل تطبیقی در مناطق 9گانه کشور). اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای: رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان و پلی تکنیک سلیمانیه.
خلیلی عراقی، منصور، کبیری رنانی، محبوبه و نوبهار، الهام. (1396). تحلیل تاثیر انواع زیرساخت‌ها بر نابرابری درآمد در استان‌های ایران با بهره‌گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(4)، 119-142. https://doi.org/10.22059/ier.2018.66158
دلیری، حسن و مهرگان، نادر. (1395). سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران بر اساس شاخص جای پای اکولوژیک. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 23(11)، 3-47. https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.53742
راغفر، حسین، موسوی، میر حسین و آذر بنی، بتول. (1392). بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل‌های تحصیلی ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 18(56)،41-71. https://ijer. atu. ac. ir/article_110_08a38493763e4ead06e14ae3ceca1cd8. pdf
شیرکرمی، جواد و بختیارپور، سعید. (1393). ارزیابی نابرابری‌ها در دستیابی به فرصت‌های آموزشی: با مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران در سال تحصیلی 91-1390. آموزش و ارزشیابی، 7(26)، 41-58. https://doi.org/10.22089/res.2019. 7156.1634
صالحی، محمدجواد. (1397). رتبه بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی و سرمایه انسانی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1(24)، 27-49. http://journal. irphe.ac.ir/article-1-3696-en.html
صفائی پور، مسعود و مودت، الیاس. (1392). ارزیابی استان‌های ایران با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و شاخص‌ ترکیبی توسعه انسانی با استفاده از تکینک TOPSIS و GIS. مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 1(3)، 11-27. https://shahr. journals. umz. ac. ir/article_703_e5502c874a4a49e3819ebafb9319b802. pdf
طحاری مهرجردی، محمد حسین، بابایی میبدی، حمید و مروتی شریف‌آبادی، علی. (1391). رتبه‌بندی استان‌های کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دسترسی به شاخص‌های بخش بهداشت و درمان. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(3)، 356-369. https://him. mui. ac. ir/article_11167_1b6d3bf364964b703d04278e2b9ddbdb. pdf
فدائی خوراسگانی، مهدی و نیری، سمیه. (1389). بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران (الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شدهARDL). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(1)، 135-161. https://dorl. net/dor/20. 1001.1.22285954.1389.1.1.6.0
فیروزآبادی، سیداحمد، حسینی، سیدرسول و قاسمی، روح‌اله. (1389). مطالعه شاخص‌ها و رتبه توسعه اجتماعی در استان‌های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی. رفاه اجتماعی، 10(37)، 57-93. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-307-en.html
قادری، شیوا، خانزادی، آزاد و کریمی، محمد شریف. (1399). ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران. توسعه و سرمایه، 5(2)، 105-121. https://doi.org/10.22103/jdc.2021.16522.1105
کاظمی، علی، رضاپور، عزیز، باقری فرادنبه، سعید، نخعی، مجید و غضنفری، صادق. (1394). میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان. مدیریت سلامت، 18(59)، 29-42. http://jha. iums. ac. ir/article-1-1598-en. html
مرتضوی کاخکی، مرتضی، حقیقی، ایمان و مهدوی عادلی، محمدحسین. (1392). رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی، اقتصاد و توسعه منطقه‌ای،20(5)، 69-95. https://mpra. ub. uni-muenchen. de/id/eprint/95822
نظم‌فر، حسین و علی بخشی، آمنه. (1393). سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای (مطالعه موردی: استان خوزستان). برنامه‌ریزی فضایی، 4(3)، 99-114. https://dorl. net/dor/20.1001.1.22287485.1393.4.3.6.4
Abounoori, E. & Mohammadi, A. R. (2017). Measuring human opportunity index in education for IR Iran. Quarterly Journal of Family and Research, 14(3), 67-90. [In Persian]. http://dorl. net/dor/20. 1001.1.26766728.1396. 14.3.4.9
Alesina, A. & La Ferrara, E. (2005). Preferences for redistribution in the land of opportunities. Journal of Public Economics, 89(5-6), 897-931. https://doi.org/10.1016/j. jpubeco.2004.05.009
Ansari Samani, H. & Khilkordi, R. (2019). Unemployment and income inequality in Iran provinces. Iranian Journal of Economic Research, 24(81), 157-186. [In Persian]. https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11689
Armstrong, H. W. & Taylor, J. (2000). Regional economics and policy, 3rd Edition. Wiley-Blackwell US. ISBN: 0-631-21713-4
Arneson, R. (1989). Equality and equal opportunity for welfare. Philosophical Studies, 56(1), 77-93. https://www. jstor. org/stable/4320032
Azouji, A. E. (2011). Measurement and analysis of regional labor market inequalities in the 4th development plan. The Journal of Planning and Budgeting, 16(2), 83-106. [In Persian]. http://dorl. net/dor/20.1001.1. 22519092.1390.16.2.4.9
Bakour, C. & Abahamid, M. Y. (2019). Regional disparities in development in Morocco: Statistical analyses using dispersion indicators and multidimensional techniques. https://mpra.ub.uni-muenchen. de/id/eprint/97105
Baykoç, N., Aydemir, D. & Uyaroğlu, B. (2014). Inequality in educational opportunities of gifted and talented children in Türkiye. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 1133-1138. https://doi.org/10.1016/j. sbspro. 2014. 07. 566
Blowers, A. & Leroy, P. (1994). Power, politics and environmental inequality: a theoretical and empirical analysis of the process of ‘peripheralisation’. Environmental politics, 3(2), 197-228. https://doi.org/10.1080/09644019408414139
Bouyssou, D., Marchant, T., Pirlot, M., Perny, P., Tsoukias, A. & Vincke, P. (2000). Evaluation and decision models: a critical perspective (Vol. 32). Springer Science & Business Media.
Breau, S. (2015). Rising inequality in Canada: A regional perspective. Applied Geography, 61, 58-69. https://doi.org/10.1016/j. apgeog. 2014. 11. 010
Brunori, P., Ferreira, F. H. & Peragine, V. (2013). Inequality of opportunity, income inequality, and economic mobility: Some international comparisons (pp. 85-115). Palgrave Macmillan US.
Calderón, C. & Chong, A. (2004). Volume and quality of infrastructure and the distribution of income: an empirical investigation. Review of Income and Wealth, 50(1), 87-106. https://doi.org/10.1111/j.0034-6586.2004. 00113.x
Checchi, D. & Peragine, V. (2005). Regional disparities and inequality of opportunity: the case of Italy. IZA Discussion Paper No. 1874, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=869006 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 869006
Cohen, G. A. (1989). On the currency of egalitarian justice. Ethics, 99(4), 906-944. https://doi.org/10.1086/293126
Daliri, H. & Mehregan, N. (2016). Measuring sustainable development in the Provinces of Iran by using the ecological footprint. Journal Of Economics and Regional Development, 23(11), 1-47. [In Persian]. https://doi.org/10.22067/erd. v23i11. 53742
Dunnzlaff, L., Neumann, D., Niehues, J. & Peichl, A. (2011). Equality of opportunity and redistribution in Europe. In inequality of opportunity: theory and measurement. Emerald Group Publishing Limited. Bingley, pp. 99-129. https://doi.org/10.1108/S1049-2585(2011)0000019008
Dworkin, R. (1981a). What is equality? Part 1: Equality of welfare. Philosophy and Public Affairs, 10(3), 185-246. https://www.jstor. org/stable/2264894
Dworkin, R. (1981b). What is equality? Part 2: equality of resources. Philosophy and Public Affairs, 10(4), 283-345. https://www.jstor. org/stable/2265047
Eskandari Ata, M. R., Mehregan, N., Pourfaraj, A. & Karimi Petanlar, S. (2020). Spatial analyses of regional inequality with emphasis on environmental and political factors. Journal Of Economics and Regional Development, 26(18), 197-220. [In Persian]. https://doi.org/10.22067/erd. v26i18. 72081
Fadaee, M. & Nayeri, S. (2010). Effects of selected cultural indicators on economic growth of Iran (ARDL approach). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(1), 159-133. [In Persian]. https://dorl. net/dor/20.1001.1.22285954.1389.1.1.6.0
Fan, S., Jitsuchon, S. & Methakunnavut, N. (2004). The importance of public investment for reducing rural poverty in middle-income countries: the case of Thailand (No. 580-2016-39362).             International Food Policy Research Institute (IFPRI)
Firouzabadi, S., Hosseini, S. & Ghasemi, R. (2010). The provinces social development and its relation to social capital. Social Welfare Quarterly, 10(37), 57-93. [In Persian]. http://refahj. uswr. ac. ir/article-1-307-en. html
Ghaderi, S., Khanzadi, A. & Karimi, M. S. (2021). Evaluating and analyzing the effects of green tax policy enforcement on renewable energies development in Iran. Journal of Development and Capital, 5(2), 105-121. [In Persian]. https://doi.org/10.22103/jdc.2021.16522.1105
Haddad, E. A. (2018). Regional inequality and structural changes: lessons from the Brazilian experience. (1st ed. ). Routledge. London https://doi.org/10.1201/9780429449406
Hilhorst, J. G. (1971). Factors of regional development. Development and Change, 2(3), 22-44. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1971.tb00334. x
Kanbur, R. & Venables, A. J. (Eds. ). (2005). Spatial inequality and development. OUP Oxford.
Kazemi, A., Rezapoor, A., Faradonbeh, S. B., Nakhaei, M. & Ghazanfari, S. (2015). Study the development level of provinces in Iran: a focus on health indicators. Journal of Health Administration (JHA), 18(59), 29-42. [In Persian]. http://jha. iums. ac. ir/article-1-1598-en. html
Khalili Araghi, M., Kabiri Renani, M. & Nobahar, E. (2018). Investigating the effects of different kinds of infrastructures on income distributions of provinces in Iran: A generalized method of moment approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(4), 119-142. [In Persian]. https://doi.org/10.22059/ier.2018.66158
Khanzadi, A., Ghaderi Siahbidi, E. & Najafi, M, B. (2017, May 03-04). Equal distribution of opportunities and reduce inequality in Iran (A comparative analysis in nine regions). The First International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications. University of Kurdistan & Sulaimani polytechnic University. [In Persian]
Kranich, L. (1996). Equitable opportunities: an axiomatic approach. Journal of Economic Theory, 71(1), 131-147. https://doi.org/10.1006/jeth.1996. 0112
Lefranc, A., Pistolesi, N. & Trannoy, A. (2008). Inequality of opportunities vs. inequality of outcomes: Are Western societies all alike?. Review of income and wealth, 54(4), 513-546. https://doi.org/10.1111/j.1475-4991. 2008.00289.x
Li, G. & Fang, C. (2014). Analyzing the multi-mechanism of regional inequality in China. The Annals of Regional Science, 52(1), 155-182. https://doi.org/10.1007/s00168-013-0580-2
Lin, H. T. (2010). Fuzzy application in service quality analysis: an empirical study. Expert systems with Applications, 37(1), 517-526. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.05.030
Marrero, G. A. & Rodríguez, J. G. (2013). Inequality of opportunity and growth. Journal of development Economics, 104, 107-122. https://doi.org/10.1016/j. jdeveco.2013.05.004
Miszczak, K. (2020). Opportunities and threats for regional development in contemporary socio-economic space. Biblioteka Regionalisty, (20). 90-108. https://doi.org/10.15611/br.2020.1.08
Mortazavi Kakhki, M. (2013). Implications of Islamic view on the regional equality of opportunities and income: general equilibrium modeling for Iran. Journal of Economics and Regional Development, 20(5), 69-95. [In Persian]. https://mpra. ub. uni-muenchen. de/id/eprint/95822
Myrdal, G. (1957). Economic theory and underdeveloped regions, london, gerald duckworth & comp. the United States under the title rich lands and poor. New York: Har-per.
Nazmfar, H. & Alibakshi, A. (2014). Assess the the spatial development of regional inequality (case study: the Khuzestan province). Spatial Planning, 4(3), 99-114. [In Persian]. https://dorl. net/dor/20.1001.1.22287485.1393. 4.3.6.4
Nichols, A. (2010). Income inequality, volatility, and mobility risk in China and the US. China Economic Review, 21, S3-S11. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2010.05.004
Nuñez, J. & Tartakowsky, A. (2007). Inequality of outcomes vs. inequality of opportunities in a developing country. an exploratory analysis for Chile. Estudios de economía, 34(2), 185-202. http://www. redalyc. org/articulo. oa?id=22134204
Partal Gajardo, C. I. (2016). Inequality and its impact on development. Available on https://dugi-doc. udg. edu/handle/10256/13887
Peragine, V. & Biagi, F. (2019). Equality of opportunity: theory, measurement and policy implications. Luxembourg: Publications Office of the European Union., https://doi.org/10.2760/640390
Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. Economie Appliqée 8: 307-320; translated in Livingston I (ed) (1971). Economic Policy for Development, Penguin, Harmondsworth. 278-289.
Pourfaraj, A., Mehregan, N., Karimi Potanlar, S. & Eskandariata, M. R. (2019). Regional inequality in Iran and the impact of economic factors: A spatial econometric approach. Iranian Economic Review, 23(2), 297-318. https://doi.org/10.22059/ier.2019.70279
Prieto, L. M., Flacke, J., Aguero-Valverde, J. & Van Maarseveen, M. (2018). Measuring inequality of opportunity in access to quality basic education: A case study in Florida, US. ISPRS international journal of geo-information, 7(12), 465. https://doi.org/10.3390/ijgi7120465
Rae, M. (2006). Health inequalities: a sustainable development issue. Publ. Hlth (London), 1106-1109.
Raghfar, H., Mousavi, M. & Azari Beni, B. (2013). Inequality in educational opportunities based on income for generations in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 18(56), 41-71. [In Persian] https://ijer. atu. ac. ir/article_110_08a38493763e4ead06e14ae3ceca1cd8. pdf
Ramos, X. & Van de Gaer, D. (2016). Approaches to inequality of opportunity: Principles, measures and evidence. Journal of Economic Surveys, 30(5), 855-883. https://doi.org/10.1111/joes.12121
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press, Cambridge: Massachusetts.
Richardson, H. W. (1978). Growth centers, rural development and national urban policy: a defense. International Regional Science Review, 3(2), 133-152. https://doi.org/10.1177/016001767800300203
Roemer, J. E. (1993). A pragmatic theory of responsibility for the egalitarian planner. Philosophy & Public Affairs, 22(2), 146-166. https://www.jstor. org/stable/2265444
Roemer, J. E. (1998). Equality of opportunity. Harvard University Press. Cambridge: Massachusetts
Rosa Dias, P. (2010). Modelling opportunity in health under partial observability of circumstances. Health economics, 19(3), 252-264. https://doi.org/10.1002/hec.1584
Safaei Pour, M. & Maveddat, E. (2013). Assessment of areas with an emphasis on social indicators-economic and human development indicators in combination with the use of GIS techniques and TOPSIS. Urban Structure and Function Studies, 1(3), 11-27. [In Persian]. https://shahr. journals. umz. ac. ir/article_703_e5502c874a4a49e3819ebafb9319b802. pdf
Salehi, M. J. (2018). Ranking Iran's provinces based on human development and human capital indices. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24(1), 27-49. [In Persian]. http://journal. irphe. ac. ir/article-1-3696-en. html
Sardoc, M. (2016). Equality of opportunity, cultural diversity and claims for fairness. CEPS Journal, 6(2), 25-41. https://doi.org/10.25656/01: 12292
Sen, A. (1973). On economic inequality. Oxford University Press.
Sen, A. K. (1985). Commodities and capabilities. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
Sharma, K. (2003). Factors determining India’s export performance. Journal of Asian Economics, 14(3), 435-446. https://doi.org/10.1016/S1049-0078(03)00036-8
ShirKarami, J. & Bakhtiar, P. S. (2014). Evaluating educational inequalities in attaining educational opportunities: a case study of dehloran’s elementary schools in the academic year 2011-2012. Instruction and evalution, 7(26), 41-58. [In Persian]
https://doi.org/10.22089/res. 2019. 7156. 1634
Shojaei, P., Ghanbarzadegan, A., Najibi, M. & Bastani, P. (2020). Ranking of Iranian provinces based on healthcare infrastructures: before and after implementation of Health Transformation Plan. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 18(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12962-020-0204-5
Smith, P. C. (2008). Resource allocation and purchasing in the health sector: the English experience. Bulletin of the world Health Organization, 86(11), 884-888. https://doi.org/10.2471/BLT. 07. 049528
Soliyev, I. I. & Ganiev, B. B. (2021). Key factors influencing economic development. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(3), 12-16. https://www. scholarzest. com
Tahari Mehrjardi, M. H., Babaei Mybodi, H. & Morovati Sharifabadi, A. (2012). Investigation and ranking of Iranian provinces in terms of access to health sector indicators. Health Information Management, 9(3), 356-369. [In Persian].
https://him. mui. ac. ir/article_11167_1b6d3bf364964b703d04278e2b9ddbdb. pdf
Tavakolinia, J. & Shali, M. (2012). Regional disparities in Iran. Journal of Environmental-based Territorial Planning (JETP), (18), 1-16. [In Persian]
Venables, A. J. (2005). Spatial disparities in developing countries: cities, regions, and international trade. Journal of Economic Geography, 5(1), 3-21. https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh051
Vergolini, L. (2016). Social inequalities in higher education participation in a period of educational reforms and economic recession: evidence from an Italian province (No. 2016-07). Research Institute for the Evaluation of Public Policies (IRVAPP), Bruno Kessler Foundation. http://dx.doi.org/10.13140/RG. 2. 1. 2881. 4969
Wasim, S. & Munir, K. (2017). Regional disparity and decentralization in Pakistan: a decomposition analysis. https://mpra. ub. uni-muenchen. de/83444/
Weymark, J. A. (2003). Generalized Gini indices of equality of opportunity. The Journal of Economic Inequality, 1(1), 5-24. https://doi.org/10.1023/A: 1023923807503
Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns. Economic development and cultural change, 13(4, Part 2), 1-84. https://doi.org/10.1086/450136
Winkler, A. (2012). Measuring regional inequality: an index of socio-economic pressure for Serbia. Zbornik radova-Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, (60), 81-102.
https://www. researchgate. net/publication/275029278_Measuring_Regional_Inequality_An_Index_of_Socio-Economic_Pressure_for_Serbia
World Economic Forum. (2020). The Global Social Mobility Report 2020 Equality, Opportunity and a New Economic Imperative. Cologny: World Economic Forum.
World Health Organization. (2007). Everybody's business--strengthening health systems to improve health outcomes: Who's framework for action.
Yu, L., Hou, X., Gao, M. & Shi, P. (2010). Assessment of coastal zone sustainable development: a case study of Yantai, China. Ecological Indicators, 10(6), 1218-1225. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.04.003
Zabelina, I. (2021). Interregional inequality in environmental and economic development in the Russian Federation. In E3S Web of Conferences (Vol. 258, p. 06013). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125806013
Zhao, J., Guo, D., Wang, J., Yang, Z. & Zhang, H. (2018). Examining the association of economic development with intercity multimodal transport demand in china: a focus on spatial autoregressive analysis. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(2), 56. https://doi.org/10.3390/ijgi7020056