نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می‌شود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می‌شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته‌نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می‌کند، اثر درون‌زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال‌های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی‌دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون‌زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف‌گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت‌ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می‌کند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی متعهد به وعده‌های اعلام شده هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

تقی‌نژادعمران، وحید، احسانی، محمدعلی و رضایی، محسن. (1397). ارزیابی اعتبار سیاست پولی ایران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25) ، 63-39. 10.22080/IEJM.2018.2033
تقی نژادعمران، وحید، کمال، الهام. (1400). نرخ بهره وشکاف تولید: آیا اعتبار بانک مرکزی مهم است؟، پژوهش‌های پولی - بانکی بانک مرکزی، 14(49)، 452-421. 20.1001.1.26453355.1400.14.49.3.1
عرفانی، علیرضا، طالب بیدختی، آزاده. (1397). بررسی نقش اعتبارات اعطایی و درجه اعتبار سیاستگذار پولی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 85(26)، 241-219.
نوراحمدی، محمدجواد، خادم علیزاده، امیر، شیرمهنجی، محمدباقر. (1400). فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، پژوهشهای اقتصادی ایران، 27(92)،113-152. doi: 10.22054/ijer.2021.56719.
Abbas, A., Blattner, L., Broeck, M., El-Ganainy, A. & Hu. M. (2014). Sovereign debt composition in advanced economies: A historical perspective, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department.
Amato, J. D. & Gerlach, S. (2002). Inflation targeting in emerging market and transition economies: Lessons after a decade, European Economic Review, 46, 781-790. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00213-6
Ardanaz, M., Cavallo, E., Izquierdo, A. & Puig, J. (2021). Growth-friendly fiscal rules? Safeguarding public investment from budget cuts through fiscal rule design, Journal of International Money and Finance 111 ISSN 0261-5606. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102319.
Bade, R. & Parkin, M. (1985). Central bank laws and monetary policy. Department of Economics, University of Western Ontario, Mimeo.
Baltagi, B. H. (2013). Econometric analysis of panel data. 5th Ed. Chichester, UK: Wiley.
Barro R. & Gordon, B. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy, Journal of Monetary Economics, 12 (1), 101-21. https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90051-X
Beck, T., Clarke, G., Groff, A. & Keefer, P. & Walsh, P . (2001). New tools in comparative political economy: the database of Political Institutions. World Bank Economic Review, 15, 165 -176. https://doi.org/10.1093/wber/15.1.165
Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Levine, R. (2003). Law, endowments, and finance. Journal of Financial Economics, 70 (2), 137-181. https://doi.org/10.1016/j.jce.2003.08.001
Beetsma, R. & Sloof, R. (2017). The political economy of fiscal transparency and independent fiscal councils. IMF Working Papers.
Beetsma, R., Debrun, X., Fang, X., Duarte Lledo, V., Mbaye, S. & Zhang, X. (2018). Independent fiscal councils: Recent trends and performance, IMF Working Papers.
Bernanke, B. S. (2010). Central bank independence, transparency, and accountability. Speech of Chairman Ben S. Bernanke at the Institute for Monetary and Economic Studies International Conference, Bank of Japan, Tokyo, Japan.
Blanchard, O. & Giavazzi, F. (2004). Improving the SGP through a proper accounting of public Investment, Centre for Economic Policy Research (CEPR).
Blinder, A. (1998). Central banking in theory and practice. MIT Press, Cambridge MA and London, .
Blinder, A. (2000). Central-bank credibility: Why do we care? How do we build it?. American Economic Review, 90(5), 1421–1431. DOI: 10.1257/aer.90.5.1421
Blinder, A., Ehrmann, M., De Haan, J. & Jansen, D. (2017). Necessity as the mother of invention: monetary policy after the crisis. Economic Policy, 32(92), 707-755. https://doi.org/10.1093/epolic/eix013.
Bodea, C. & Hicks, R . (2015). Price stability and central bank independence: Discipline, redibility, and democratic institutions. International Organization, (69) 1, 35-61. https://doi.org/10.1017/S0020818314000277.
Bodea, C. & Higashijima, M. (2017). Central bank independence and fiscal policy: Can the central bank restrain deficit spending?. British Journal of Political Science, 47(1), 47-70 https://doi.org/10.1017/S0007123415000058
Bomfim, A. & Rudebusch, G. (2000). Opportunistic and deliberate disinflation under imperfect credibility. Journal of Money, Credit and Banking, 32(4), 707–721. https://doi.org/10.2307/2601179
Bordo, M., Filardo, A.,Velasco, A. & Favero, C. A. (2005). Deflation and monetary policy in a historical perspective: remembering the past or being condemned to repeat it?, Economic Policy, (20) 44, 801–844. https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2005.00151.x
Budina, N., Kinda, T., Schaechter A. & Weber, A . (2012). Fiscal rules at a glance: Country details from a new dataset, IMF Working Paper.
Burkovskaya, A. (2019). Political economy behind central bank independence, Journal of Macroeconomics, 61, 103-121. https://doi.org/10.1016/j. jmacro.2019.103121
Cecchetti, S. & Krause, S. (2002). Central bank structure, policy efficiency, and macroeconomic performance: exploring empirical relationships, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 84, 99–117.
Chevapatrakul, T., Kim, T. H. & Mizen, P. (2009). The Taylor principle and monetary policy approaching a zero lower bound on nominal rates: quantile regression results for the United States and Japan. J. Money Credit Bank. 41, 1705–1723. https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2009.00269.x
Combes, J-L. ; Debrun, X. ; Minea, A. & Tapsoba, R. (2018). Inflation targeting, fiscal rules and the policy mix: cross-effects and interactions, The Economic Journal, 128, 2755–2784. https://doi.org/10.1111/ecoj. 12538
Cottarelli, C. (2009). Anchoring expectations for sustainable public finances, International Monetary Fund, IMF Working Papers.
Cukierman, A. (1992). Central bank strategy, credibility, and independance: Theory and evidence. Journal des Économistes et des Études Humaines, 3(4), 581-590. https://doi.org/10.1515/jeeh-1992-0410
Cukierman, A. (2013). Monetary policy and institutions before, during, and after the lobal inancial crisis. Journal of Financial Stability, 9(3), 373-384. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2013.02.002.
Cukierman, A. & Meltzer, A. (1986). A theory of ambiguity, credibility and inflation under discretion and asymmetric information. Econometrica, 54(5), 1099–1128.
Cukierman, A., S. B. Webb. & Neyapti, B. (1992). Measuring the independence of central banks and its effects on policy outcomes. The World Bank Economic Review, 6, 353–398. https://doi.org/10.1093/wber/6.3.353.
Darabi, K. D. & Samimi A. J., (2016). Central bank independence and central bank conservatism: Theory with an application to Iran. Journal of Money and Economy, 11(1), 15-30.
Database of political institutions 2020 (DPI 2020): https://www. iadb. org/en/research-and-data/dpi2020
Davis, J. )2012(. Central Bank Credibility and the Persistence of Inflation and Inflation Expectations. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute. Working Paper 117.
De Haan, J. & Eijffinger, S. (2016). The politics of central Bank independence. DNP Working Papers.
De Mendon¸ca, H. (2007). Towards credibility from inflation targeting: the Brazilian experience, Applied Economics, 39(20), 2599–2615. https://doi.org/10.1080/00036840600707324
De Mendonça, H, F. & Tostes, F, S. (2015). The effect of monetary and fiscal credibility on exchange rate pass-through in an emerging economy, Open Econ Rev, 26, 787–816.
De Mendonca, H. (2018). Credibility and inflation expectations: What we can tell from seven emerging economies?, Policy Modeling, 40(6), 1165–1181. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.06.001
De Mendonca, H. & De Guimaraes Souza, G. (2009). Inflation targeting credibility and reputation: The consequences for the interest rate. Economic Modelling, 26(6), 1228–1238. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2009.05.010
Debrun, X. & Jonung, L. (2019). Under threat: Rules-based fiscal policy and how to preserve it, European Journal of Political Economy, (57), 142-157. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.001
Debrun, X. & Kumar, M. (2007). The discipline-enhancing role of fiscal institutions: Theory and empirical evidence, International Monetary Fund, IMF Working Papers.
Dolado, J., Maria-Dolores, R. & Naveira, M. (2005). Are monetary policy reactions functions asymmetric? The role of non-linearity in the Phillips curve. Eur. Econ. Rev. 49, 485–503. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(03)00032-1
Dreher, A., Sturm, J. & De Haan, J. (2010). When is a central bank governor replaced? Evidence based on a new data Set. Journal of Macroeconomics, 32(3), 766–781. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2010.04.001
Dreher, A., Sturm, J. E. & De Haan, J. (2008). Does high inflation cause central bankers lose their job? Evidence based on a new dataset. European Journal of Political Economy, 24, 778-787. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco. 2008.04.001
Eijffinger, S. C. & Hoeberichts, M. (1998). The trade off between central bank independence and conservativeness. Oxford Economic Papers, 50(3), 397-411. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a028653
Eijffinger, S. C. W. & De Haan, J. (1996). The political economy of central bank independence. Special Papers in International Economics 19, May, Princeton University.
Erfani, A. & Talebbeydokhti, A. (2017). The investigation of the role of monetary policy and financial leverage on financial stability in the economy of Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(24), 75-94. [In Persian].
Farvaque, E. (2002). Political determinants of central bank independence. Economics Letters, 77(1), 131-135. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(02)00120-9
Fernandez-Albertos, J. (2015). The politics of central bank independence. Annual Review of Political Science, 18, 217-237. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-071112-221121
Friedman, M. (1962). Should there be an independent monetary authority?. Search of a Monetary Constitution, Harvard University Press, Cambridge, MA, 114-118.
Gali, J. & Monacelli, T. (2005). Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. Review of Economic Studies, 72(3), 707-734. https://doi.org/10.1111/j. 1467-937X. 2005. 00349. x
Grilli, V., Masciandaro, D. & Tabellini, G. (1991). Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries, Economic Policy, 13, 341–392. https://doi.org/10.2307/1344630
Hallerberg, M. (2002). Introduction: Fiscal policy in the uropean Union. European Union Politics, 3(2), 24-46.
Hefeker, C. & Zimmer, B. (2011). The optimal choice of central bank independence and conservatism under uncertainty. Journal of Macroeconomics, 33(4), 595-606. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2011.09.005
IMF Fiscal Rules Dataset, 2016
Kabundi, A. & Mlachila, M. (2019). The role of monetary policy credibility in explaining the decline in exchange rate pass-through in South Africa, Economic Modelling, 79, 173–185.
 https://doi.org/10.1016/j. econmod. 2018. 10. 010
Kamal, E. (2023). Central bank credibility in Inflation-Targeting (IT) economies: Do domestic institutions matter?, Iranian Economic Review (forthcoming). https://doi.org/10.22059/ier.2022.87485
Kamal, E. & Taghinejadomran, V. (2022). Fiscal determinants of central bank credibility: Evidence on Inflation-Targeting economies. Iranian Journal of Economic Studies, 10(2), 441-472.  10.22099/ijes.2022.42428.1803
Keefer, P. & Stasavage, D. (2002). Checks and balances, private information, and the credibility of monetary commitments. International Organization, 56 (4), 751-774. https://doi.org/10.1162/002081802760403766
Keefer, P. & Stasavage, D. (2003). The limits of delegation: veto players, central bank independence and the credibility of monetary policy. American Political Science Review, 97, 407-423. https://doi.org/10.1017/S0003055403000777
Keynes, J. M. (1971). The treatise on money 2: The applied theory of money. Collected Writing of J. M. Keynes, Vol. 6, Macmillan, London.
Keynes, J. M. (1982). Activities 1931-1939: World crises and policies in britain and america. Collected Writing of J. M. Keynes, 21, Macmillan, London.
Kim, D., Osborne, D. & Sensier, M. )2005(. Non-linearity in the Fed’s monetary policy rule. J. Appl. Econom. 20, 621–639. https://doi.org/10.1002/jae.792
Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, , 85, 473-92.
Lakdawala, A. Wu, Sh. (2017). Federal reserve credibility and the term structure of interest rates, European Economic Review, 100, 364–389. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.08.012
Levieuge, G., Lucotte, Y. & Ringuedé, S. (2018). Central bank credibility and the expectations channel: evidence based on a new credibility index, Rev World Econ, 154, 493-535.
Lucotte, Y. (2009). The choice of adopting inflation targeting in emerging economies: Do domestic institutions matter?, Laboratoire d’Economie d’Orléans, Université d’Orléans.
Masciandaro, D. (2021). Central bank governance in monetary policy economics (1981-2020), Working Paper University of Bocconi N. 153.
Mishkin, F. S. (2011). Monetary policy strategy: Lessons from the crisis. NBER Working Paper 16755.
Neuenkirch, M. & Tillmann, P. (2014). Inflation targeting, credibility, and non-linear Taylor rules, Journal of International Money and Finance, 41, 30–45. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2013.10.006
Nourahmadi, M. J., Khademalizadeh, A. & Shirmehenji, M. B. (2022). Meta-Analysis of the effect of central bank independence on inflation. Iranian Journal of Economic Research, 27(92), 113-152. [In Persian].
Pistoresi, B., Salsano, F. & Ferrari, D. (2011). Political institutions and central bank independence revisited., Applied Economics Letters, 18, 679–82. https://doi.org/10.1080/13504851.2010.485923
Rivot, S. (2013). Keynes and Friedman on laissez-faire and planning: Where to draw the line? (1st ed. ), Routledge.
Schaechter, A., Kinda, T., Budina, N. & Weber, A. (2012). Fiscal rules in response to the crisis toward the “next-generation” rules: A new dataset, IMF Working Paper .
Schuknecht, L. (2004). EU fiscal rules issues and lessons from political economy. Working papers series, (421).
Strong, C. & Yayi, C. (2021). Central bank independence, fiscal deficits and currency union: Lessons from Africa, Journal of Macroeconomics, 68, 45-66. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2021.103313
Taghinezhadomran, V. & Kamal, E. (2021). Interest rate and output gap: Does central bank credibility matter? Journal of Monetary & Banking Research, 14(49), 421-452. [In Persian].
Taghinezhadomran, V., Ehsani, M. A., Rezaee, M. (2018). An assessment of monetary policy credibility in Iran, Macroeconomics Research Letter, 13(25), 39-63. [In Persian].
Walsh, C. E. (1995). Optimal contracts for central bankers, The American Economic Review, 85(1), 150-167.
Wolters, M., (2012). Estimating monetary policy reaction functions using quantile regressions. J. Macroecon. 34, 342–361. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2011.12.004
World Development Indicators DataBankhttps://databank. worldbank. org
http://www. centralbanknews. info/