نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

در دهه‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت‌ها تبدیل شده است. به‌ویژه، ایالات‌متحده کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین، چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل، در سال‌های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و ایالات‌متحده بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال‌های 1369-1399 با استفاده از یک مدل معتبر و داده‌های جدید دارد. مدل نهایی به‌صورت داده‌های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده تأثیر قابل‌توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به‌طور متوسط، اعمال تحریم‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 75/5 و 10/3 افزایش می‌دهند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم‌های ایالات‌متحده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات