نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت‌ها تبدیل شده است. ایالات ‌متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال‌های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و ایالات ‌متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال‌های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده‌های جدید دارد. مدل نهایی به‌صورت داده‌های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم‌های سازمان ملل و ایالات ‌متحده آمریکا تاثیر قابل‌ توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به‌طور متوسط، اعمال تحریم‌های سازمان ملل و ایالات ‌متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده‌اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

برزکار اسحاق، جرجرزاده، علیرضا. (1398). بررسی تاثیرگذاری تحریم اقتصادی و سایر عوامل بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 15 (60)،75-51. URL: http://iiesj.ir/article-1-621-en.html
خادم، علیزاده، آماده، حمید، بقالیان، محبوبه. (1393). تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، 3(11)، 79-104.‎ http://econrahbord.csr.ir/article_103272.html
خانی قریه‌گپی، سحابی، عزیزی، فیروزه، صباغ کرمانی. (1392). شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه‌ای. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 7(24)، 19-35. ‎ https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_554920.html
سادات اخوی، سید محمد و حسینی، سید شمس الدین. (1395). ارزیابی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، 7(21)، 33-50. ‎https://doi.org /20. 1001.1.22516212.1396.7.0.15.3
صادقی، عبدالرسول و طیبی، سیدکمیل. (1396). اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(74)، 33-57. ‎https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8825
کریمی، ادریس، فتوره‌چی و حسن‌زاده، محمد. (1400). تاثیر تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و ایالات‌ متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 21(81)، 197-229. ‎ https://doi.org/10.22054/joer.2022.58143.937
کمیجانی، اکبر، سبحانیان، سید محمد هادی و بیات، سعید. (1390). اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ، 12(45)، 226-201. https://joer.atu.ac.ir/article_956.html
گرشاسبی، یوسفی. (1394). بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 7(25)، 129-182. ‎ http://ensani. ir/fa/article/363157.html
نادمی، یونس و حسنوند، داریوش. (1397). شدت تحریم‌ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم‌ها از منظر حقوق بشر. ‎ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9 (31) ، 153-171. http://sspp. iranjournals.ir/article_37588.html
نادمی، یونس، جلیلی کامجو، سید پرویز و خوچیانی، رامین. (1395). مدل‌سازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم‌ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادسنجی، 2(2)، 61-87. ‎10.22075/JEM.2018.2879/ https://doi.org
Afesorgbor, S. K. and Mahadevan, R., 2016. The impact of economic sanctions on income inequality of target states. World Development, 83, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.015
Alnasrawi, A., 2001. Iraq: economic sanctions and consequences, 1990–2000. Third World Quarterly, 22(2), 205-218. https://doi.org/10.1080/01436590120037036
Baltagi, B. H. & Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: Wiley.https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-53953-5
Barro, R. J. (1999). Reagan vs. Clinton: Who’s the economic champ. Business Week, 22(5). ttps://scholar.harvard.edu/files/barro/files/99_0222_reaganclinton_bw.pdf
Barzkar, Is. & Jarjarzadeh, Al. (2018). Investigating the impact of economic sanctions and other factors on the attraction of foreign direct investment in OPEC member countries. Energy Economics Quarterly, 15(60), 51-75. [In Persian]. URL: http://iiesj.ir/article-1-621-en.html
Cortright, D., Lopez, G. A., Conroy, R. W., Dashti-Gibson, J., Wagler, J., Malone, D. M. and Axworthy, L., (2000). The sanctions decade: Assessing UN strategies in the 1990s (Vol. 1). Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. https://searchworks.stanford.edu/view/4350957
Domac, Il. and Ghiath Shabsigh. (1999). Real exchange rate behavior and economic growth: Evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Tunisia. International monetary fund. 1-24. DOI: 10.1080/00220388.2017.1303673
Dornbusch, R., (1987). Collapsing exchange rate regimes. Journal of Development Economics, 27(1-2), 71-83. https://doi.org/10.1016/0304-3878(87)90007-1
Drezner, D. W. and Drezner, D. W. (1999). The sanctions paradox: Economic statecraft and international relations (No. 65). Cambridge University Press. https://books.google.com
Edwards, S., (1989). Exchange controls, devaluations, and real exchange rates: the Latin American experience. Economic Development and Cultural Change, 37(3), 457-494. doi/abs/10.1086/451738
Evenett, S. J., (2002). The impact of economic sanctions on South African exports. Scottish Journal of Political Economy, 49(5), 557-573. https://doi.org/10.1111/1467-9485.00248
Eyler, R. (2007). Economic sanctions: international policy and political economy at work. Springer. https://www. google. com/books/edition/Economic_Sanctions/-suzDAEACAAJ?hl=en
Gala, P. & Lucinda, C. R. (2006). Exchange Rate Misalignment and Economic Growth; Old and New Evidence. Economica, Brezilia, 7(4), 165-187. https://d1wqtxts1xzle7. cloudfront. net/3253164/vol7n4p165_187-libre. pdf
Garshasbi, Y. (2014). Investigating the effects of international sanctions on Iran's macroeconomic variables. Economic Modeling Research, 7(25), 129-182. [In Persian]. https://doi.org/10. 18869/acadpub.jemr.7.25.129
Ghorbani Dastgerdi, H., Yusof, Z. B. & Shahbaz, M. (2018). Nexus between economic sanctions and inflation: a case study in Iran. Applied Economics, 50(49), 5316-5334. [In Persian]. https://doi.org/10.22075/JEM.2018.2879
Gylfason, T., Herbertsson, T. T. & Zoega, G. (1999). A mixed blessing: natural resources and economic growth. Macroeconomic dynamics, 3(2), 204-225.  https://doi.org/10.1017/S1365100599011049
Heine-Ellison, S. (2001). The impact and effectiveness of multilateral economic sanctions: A comparative study. The International Journal of Human Rights, 5(1), pp. 81-112. https://doi.org/10.1080/714003707
Hovi, J., Huseby, R. and Sprinz, D. F. (2005). When do (imposed) economic sanctions work?. World Politics, 57(4), 479-499. https://doi.org/10.1080/714003707
Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K. A., Oegg, B., (2009). Economic Sanctions Reconsidered: His-tory and Current Policy. third ed. Institute for International Economics, Washington, DC. https://www.piie. com/publications/chapters_preview/4075/06iie4075.pdf
Jalalinaeni, A. (2016). The secret to changing the relationship between inflation and liquidity. Donya-e-eqtesad. Retrieved from https://www. donya-e-eqtesad. com/fa/tiny/news-1054359
Kamijani, Ak. & Sobanyan, Se. M. H. & Bayat, Sa. (2010). Asymmetric effects of oil revenue growth on inflation in Iran using VECM method. Economic Research Journal, 12(45), 201-226. [In Persian]. https://joer. atu. ac. ir/article_956. html
Karimi, I., Fature, C. & Hassanzadeh, M. (1400). The impact of economic sanctions of the United Nations and the United States of America on the misery index of the target countries. Economic Journal, 21(81), 197-229. [In Persian]. https://doi.org/10.22054/joer. 2022. 58143. 937
Katzman, K. (2018). Iran Sanctions. CRS Report for Congress, Congressional Research Service. Washington DC. https://crsreports.congress. gov/product/details?prodcode=RS20871
Khadim, Al. (2013). Effect of economic sanctions on the level of employment in Iran. Economic Strategy Scientific Research Quarterly. 3. 11. [In Persian] https://eco. firuzkuh.iau.ir/article_554920.html
Khani, G. G., Sahabi, A & Firouzeh, S. (2012). Identifying the causes of inflationary stagnation in Iran: Threshold error correction method. Economic Modeling Scientific Quarterly, 7(24), 19-35. https://eco. firuzkuh.iau.ir/m/article_554920.html?lang=en
Krugman, P. (1987). The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher: Notes on trade in the presence of dynamic scale economies. Journal of development Economics, 27(1-2), 41-55. https://doi.org/10.1016/0304-3878(87)90005-8
Lacy, D. and Niou, E. M., 2004. A theory of economic sanctions and issue linkage: The roles of preferences, information, and threats. The Journal of Politics, 66(1), 25-42. https://doi/abs/10.1046/j.1468-2508.2004.00140. x
Lv, Z. & Xu, T. (2017). The effect of economic sanctions on ethnic violence of target states: A panel data analysis. The Social Science Journal, 54(1), 102-105. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2016.11.005
Matsuyama, K. (1992). Agricultural productivity, comparative advantage, and economic growth. Journal of economic theory, 58(2), 317-334.https://doi.org/10.1016/0022-0531(92)90057-O
Medlicott. W. N. (1952). The economy blocked. Vol. S1 and 2, London: Longman’s, Green and Co. https://www.biblio.com/publisher/longmans-green-co
Nadami, Y. & Hassanv, D. (2017). The severity of sanctions and poverty in Iran: the need to cancel sanctions from the perspective of human rights. Strategic Studies of Public Policy, 9 (31), 153-171. [In Persian].http://sspp.iranjournals.ir/article_37588.htm
Nephew, R. (2017). The art of sanctions: A view from the field. Columbia University Press. https://ipwna.ir/wp-content/uploads/2018/05/The_Art_of_Sanctions-irpublicpolicy. pdf
Neuenkirch, M. & Neumeier, F. (2015). The impact of UN and US economic sanctions on GDP growth. European Journal of Political Economy, 40, 110-125. https://doi.org/10.1016/j. ejpoleco. 2015. 09. 001
Nademi, Y. Jalili, K. & Seyed Parvez, kh, R. (2017). Econometric modeling of the impact of sanctions on the foreign exchange market and its transfer mechanism to the variables of Iran's macroeconomics. Econometric modeling, 2(2), 61-87.  https://doi.org/10.22075/JEM.2018.2879
Neuenkirch, M. & Neumeier, F. (2016). The impact of US sanctions on poverty. Journal of Development Economics, 121, 110-119. https://doi.org/10.1016/j. jdeveco.2016.03.005
Okun, A. M. (1970). The Political Economy of Prosperity. The Brookings Institution Washington D. C. https://doi.org/10.1017/S0770451800030293
Oxenstierna, S. & Olsson, P. (2015). The economic sanctions against Russia. Impact and Prospect of Success, FOI.
Pape, R. A., (1997). Why economic sanctions do not work. International security, 22(2), 90-136. https://doi.org/10.2307/2539368
Peksen, D. & Son, B., (2015). Economic coercion and currency crises in target countries. Journal of Peace Research, 52(4), 448-462. https://www. jstor. org/stable/24557431
Peksen, D., 2009. Better or worse? The effect of economic sanctions on human rights. Journal of Peace Research, 46(1), 59-77. https://www.jstor. org/stable/27640799
Pourshahabi, F. & Dahmardeh, N. (2014). The Effects of Economic Sanctions and Speculative Attacks on Inflation. Iranian Economic Review, 18(3), 45-67. https://doi.org/10. 22059/IER. 2015. 54803
Razin, O. & Collins, S. M. (1997). Real exchange rate misalignments and growth (No. w6174). National Bureau of Economic Research. Rogoff, K. (1996). The purchasing power parity puzzle. Journal of Economic literature, 34(2), 647-668. https://doi.org/ 10. 3386/w6174
Sadat, A., Seyyed, M. & Hosseini, S. (2015). Evaluating the impact of economic sanctions on the inflation of Iran's economy. Applied Economics, 7(21), 33-50. [In Persian]. https://doi.org/20.1001.1.22516212.1396.7.0.15.3
Sadeghi, A., Rasul, T. & Seyed, K. (2016). The effects of international sanctions and other influencing factors on the inflation rate in Iran (1360-1393). Iran Economic Research, 23(74), 33-57. ‎ [In Persian]. https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8825
Sahan, F. (2010), “A Panel Cointegration Analysis of Budget Defcit and Inflation for Eu Countries and Turkey”, 6th International Student Conference, Izmir University of Economics. https://dergipark.org. tr/tr/download/article-file/66662
Stijns, J. P. C. (2005). Natural resource abundance and economic growth revisited. Resources policy, 30(2), 107-130. https://doi.org/10.1016/j. resourpol.2005.05.001
Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US trade and financial sanctions on Iran. World Economy, 28(3), 407-434. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2005.00671.x
Tuzova, Y. & Qayum, F. )2016(. Global oil glut and sanctions: The impact on Putin’s Russia. Energy Policy, 90, 140-151. https://doi.org/10.1016/j. enpol. 2015. 12. 008
Van Wijnbergen, S. (1984). TheDutch Disease': a disease after all?. The economic journal, 94(373), 41-55. https://doi.org/10.2307/2232214
Wang, Y., Wang, K. & Chang, C. P. (2019). The impacts of economic sanctions on exchange rate volatility. Economic Modelling, 82, 58-65. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.07.004
Yahia, A. & Saleh, A. S. (2008). Economic sanctions, oil price fluctuations and employment: new empirical evidence from Libya. American Journal of Applied Sciences, 5 (12), 1713-1719. https://ro.uow.edu. au/commpapers/2994
Yang, J., Askari, H., Forrer, J. and Zhu, L., (2009). How Do US Economic Sanctions Affect EU's Trade with Target Countries?. World Economy, 32(8), 1223-1244. https://doi.org/10.1111/j. 1467-9701.2009.01190.x