نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

کاهش نابرابری یکی از مسئولیت‌های خطیر دولت‌ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اثربخشی سیاست‌های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، منطقه‌ای است. نابرابری منطقه‌ای از مزیت‌ منطقه‌ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص‌گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت‌گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان‌های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست‌های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌ای دولت در برخی استان‌ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان‌ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان‌ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

جباری، حبیب. ( 1384). رویکردهای اجتماع‌ مدار در برنامه‌‌های کاهش فقر. رفاه اجتماعی، 5(18)، 17-64.
جهانگرد، اسفندیار و شیشوانی، مهرنوش. (1393). بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد کاربردی، 4(13)، 37- 48. DOR: 20.1001.1.22516212.1393.4.0.16.3
خانزادی، آزاد ، قادری، الهام ، نجفی، سید محمدباقر. (1396). توزیع برابر فرصت‌ها و کاهش نابرابری در ایران، اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای، دانشگاه کردستان.
حبیبی، سمیرا، ملادرویشی، نرگس و راغفر، حسین. (1400). تاثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 8(1)، 165-184.
راغفر، حسین و یوسفوند، فاطمه. (1390). فقر کودکان در شهر تهران ، مجلس و راهبرد، 23 (88) 34 - 5. Dor: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.1.5
رالز، جان(1393). نظریه‌ای در باب عدالت. ترجمه مرتضی نوری. تهران: نشر مرکز.
شاکری، عباس، مؤمنی، فرشاد، خادم علیزاده، امیر و مخزن موسوی، سیدهادی. (1398). درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، 74، 5-33.
شهیکی تاش، محمدنبی، یغفوری حسین، درویشی، باقر. (1394). بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه‌ای رفاه در استان های ایران (مطالعه مقایسه‌ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 5، 15-30
مومنی، فرشاد، دشتبانی، سارا و بانویی، علی اصغر. (1396). اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی‌ - ‌اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6(22)، 17-46.
Achten, S. & Lessmann, C. (2020). Spatial inequality, geography and economic activity. World development, 136, 105114.
Adama, O. (2012). Urban governance and spatial inequality in service delivery: a case study of solid waste management in Abuja, Nigeria. Waste Management & Research, 30(9), 991-998.
Alden, J. & Morgan, R. (1974). Regional planning: a comprehensive view. John Wiley & Sons, Publication Leonard Hill Books, New York
 Alesina, A. & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. European economic review, 40(6), 1203-1228.
Alesina, A. & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. The quarterly journal of economics, 109(2), 465-490.
Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. & Zucman, G. (Eds. ). (2018). World inequality report 2018. Belknap Press.
Arrow, K. J. (1962). The economic implications of learning by doing. The review of economic studies, 29(3), 155-173.
Atkinson, A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of economic theory, 2(3), 244-263.
Azzoni, C. R. (2001). Economic growth and regional income inequality in Brazil. The annals of regional science, 35, 133-152. https://doi.org/10.1007/s001680000038
Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of economic growth, 5-32.
Becker, G. S. & Chiswick, B. R. (1966). Education and the Distribution of Earnings. The American Economic Review, 56(1/2), 358-369.
Becker, G. S. & Chiswick, B. R. (1966). Education and the Distribution of Earnings. The American Economic Review, 56(1/2), 358-369.
Bourguignon, F. & Morrisson, C. (2002). Inequality among world citizens: 1820–1992. American economic review, 92(4), 727-744. DOI: 10. 1257/00028280260344443
Brighouse, H. &  Swift, A. 2009, Educational equality versus educational adequacy: A critique of Anderson and Satz, Journal of applied philosophy, 2009 - Wiley Online Library
Collier, P. (1998). Social capital and poverty. World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network.
Conceição, P. & Ferreira, P. (2000). The young person's guide to the Theil index: Suggesting intuitive interpretations and exploring analytical applications.
Cowell, F. A. & Van Kerm, P. (2015). Wealth inequality: A survey. London.
Dabla-Norris, M. E., Kochhar, M. K., Suphaphiphat, M. N., Ricka, M. F. & Tsounta, M. E. (2015). Causes and consequences of income inequality: A global perspective. Prepared by with contributions from Preya Sharma and Veronique Salins, Authorized for distribution by Siddharh Tiwari, International Monetary Fund.
Dabla-Norris, M. E., Kochhar, M. K., Suphaphiphat, M. N., Ricka, M. F. & Tsounta, M. E. (2015). Causes and consequences of income inequality: A global perspective. International Monetary Fund.
Davidson, P. (2010). Behavioral economists should make a turn and learn from Keynes and Post Keynesian economics. Journal of Post Keynesian Economics, 33(2), 251-254., published by: Taylor & Francis, Ltd
Fan, C. C. (1997). Uneven development and beyond: regional development theory in post‐Mao China. International Journal of Urban and Regional Research, 21(4), 620-639. https://doi.org/10.1111/1468-2427. 00105
Fujita, M. & Hu, D. (2001). Regional disparity in China 1985–1994: The effects of globalization and economic liberalization. The annals of regional science, 35, 3-37.
Fujita, M. & Hu, D. (2001). Regional disparity in China 1985–1994: The effects of globalization and economic liberalization. The annals of regional science, 35, 3-37.
Galbraith, J. K. (2018). Sparse, inconsistent and unreliable: Tax records and the world inequality report 2018. Development and Change, 50(2), 329-346.
Galor, O. & Moav, O. (2004). Ability biased technological transition, wage inequality and growth, International Library of Critical. scholar. archive. org.
Galor, O. & Mountford, A. (2006). Trade and the great divergence: the family connection. American Economic Review, 96(2), 299-303.
Garbinti, B., Goupille-Lebret, J. & Piketty, T. (2018). Income inequality in France, 1900–2014: evidence from distributional national accounts (DINA). Journal of Public Economics, 162, 63-77. https://doi.org/10.1016/j. jpubeco.2018.01.012
Gezici, F. & Hewings, G. J. (2004). Regional convergence and the economic performance of peripheral areas in Turkey. Review of Urban & Regional Development Studies, 16(2), 113-132. https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2004.00082. x
Gezici, F. & Hewings, G. J. (2004). Review of Urban & Regional. Wiley Online Library.
Gezici, F. & Hewings, G. J. (2007). Spatial analysis of regional inequalities in Turkey. European Planning Studies, 15(3), 383-403. https://doi.org/10.1080/09654310601017091
Gupta, M. S., & Abed, M. G. T. (2002). Governance, corruption, and economic performance. International Monetary Fund.‏
Gupta, S., Davoodi, H. & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty?. Economics of governance, 3, 23-45. https://doi.org/10.1007/s101010100039
Habibi, S., Hajimoladarvish, N., Raghfar, H. (2021). Subjective poverty influences on labor productivity in Iran, Quarterly Journal of Applied Economics, 8(1), 165-184[In Persion].
Havas, A. (2003). Socio-economic and developmental needs: focus of foresight programmes. KTK/IE Discussion Papers, (2003/13).
 Heise, A. (2019). Post-Keynesian Economics-Challenging the Neo-Classical Mainstream, University of Hamburg, Department of Socioeconomics, Arne. Heise@wiso. Uni-hamburg.
Index, C. P. (2018). Corruption perception index. Transparancy International.
International Monetary Fund. (2021). Regional Economic Outlook, October 2021, Middle East and Central Asia: Trade-Offs Today for Transformation Tomorrow. International Monetary Fund.
Jabarri, H. (2005), Poverty Reduction with Social Based Approach, Social Welfare Review. 5(18). [In Persion]
Jahangard, E. & Shishvani M. (2014), An Examination of Human Capital effects on Economic Growth in Iran, Applied economics, 4(13), 37-48. DOR: 20.1001.1.22516212.1393.4.0.16.3 [In persion]
Jones, C. I. (2019). Paul Romer: Ideas, nonrivalry, and endogenous growth. The Scandinavian Journal of Economics, 121(3), 859-883.
Jones, C. I. & Tonetti, C. (2020). Nonrivalry and the Economics of Data. American Economic Review, 110(9), 2819-58.
Kalenborn, C. & Lessmann, C. (2014). Regional Income Inequality lowers Life Satisfaction: Evidence from OECD Countries.
Kanbur, R. & Venables, T. (2005). Introduction: Spatial inequality and development. Journal of Economic Geography, 5(1), 1-2.
 https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh059
Khanzadi A., Ghaderi E. & Najafi S. B., (2017), Equality in opportunity and reduction of inequality in Iran, First International summit in Sustaiable Rigional Development in Iran, Kordestan University. [In Persion]
Lazear, E. P. & Rosen, S. (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. Journal of political Economy, 89(5), 841-864.
Lessmann, C. & Seidel, A. (2017). Regional inequality, convergence, and its determinants–A view from outer space. European Economic Review, 92, 110-132.
Li, H. & Zou, H. F. (1998). Income inequality is not harmful for growth: theory and evidence. Review of development economics, 2(3), 318-334.
Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics, 22(1), 3-42.
Magali, D. & Abigail McKnight, (2019), Understanding the relationship between inequalities and poverty: a review of dynamic mechanisms case, paper 217/LIP paper 7 ISSN 1460-5023, LSE.
Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of political economy, 66(4), 281-302.
Mincer, J. (1985). Intercountry comparisons of labor force trends and of related developments: an overview. Journal of labor economics, 3(1, Part 2), S1-S32.
Momeni, F., Dashtbani, S. & Banoee A., (2017), The role of agriculture in economic equiblirium of rural-urban in Iran, Journal of Spatal and Rural Development, 6(22), 17-46. [In Persion]
Nissan, E. & Carter, G. (2005). Decomposition of regional metropolitan and nonmetropolitan income inequality. Journal of Economics and Finance, 29(1), 73-84.
Neves, P. C., Afonso, Ó. & Silva, S. T. (2016). A meta-analytic reassessment of the effects of inequality on growth. World Development, 78, 386-400.
North, D. C. (2005). Understanding the process of economic change. Princeton university press.
Østby, G. (2008). Polarization, horizontal inequalities and violent civil conflict. Journal of Peace Research, 45(2), 143-162.
Palley, T. (1996). Post Keynesian economics: debt, distribution and the macro economy. Springer.
Persson, T. & Tabellini, G. (1994). Does centralization increase the size of government? European Economic Review, 38(3-4), 765-773.
Piketty, T. (2014), Capital in 21th Century, Harvard University Press.
Puglisi, M. & Marvin, S. (2002). Developing urban and regional foresight: exploring capacities and identifying needs in the North West. Futures, 34(8), 761-777. https://doi.org/10.1016/S0016-3287(02)00019-8
Raghfar, H. & Yosfvand, F. (2009). Child poverty in Tehran city, majless and rahbord, 23(88). 5-34. Dor: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.1.5. [In Persion]
Rawls, J. (2014). A Justice Theory, Translated by Nori, Morteza, Nashr Markas, Tehran.[In Persion]
Rey, Sergio J. )2001(. Spatial Analysis of Regional Income Inequality. Munich: University Library of Munich, Available online: https://ideas. Repec. Org/p/wpa/wuwpur/0110002. Html (accessed on 20 October 2021).
Robbins, L. (1932). The nature and significance of economic science. The philosophy of economics: An anthology, 1, 73-99.
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of political economy, 94(5), 1002-1037.
Romer, P. M. (1994). The origins of endogenous growth. Journal of Economic perspectives, 8(1), 3-22.
Sen, A., Sen, M. A., Foster, J. E., Amartya, S. & Foster, J. E. (1997). On economic inequality. Oxford university press.
Sen, A. (1997). Inequality, unemployment and contemporary Europe. Int'l Lab. Rev., 136, 155.
Shahiki Tash, M., Yaghfoori, H. & Darvishi, B. (2015): Review the Intensity of Spatial and Regional Imbalance of Welfare (Comparative Study of Welfare in Iran Provinces based on Harvey and Smith Approaches). Regional Planning, 5(17), 15-30. [In Persion]
Shakeri, A., Momeni, F, Khademalizadeh, A., Makhzanmousavi., S. H. (2019), An examination of economic justice based on composite index in an islamic model, Quarterly Journal of Economic Islamic Studies, 19(74), 5-33. [In Persion]
Stewart, F. (2005). Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development. Palgrave Macmillan UK, London, Ch. 5, 101–135.
Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. WW Norton & Company.
Stiglitz, J. E. (2012). Macroeconomic fluctuations, inequality, and human development. Journal of Human Development and Capabilities, 13(1), 31-58.
Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff papers, 45(4), 559-594.
Tanzi, V. & Schuknecht, L. (1997). Reconsidering the fiscal role of government: the international perspective. The American Economic Review, 87(2), 164-168.
Theil, H. (1996). Studies in global econometrics, Kluwer Academic Publishers, Boston.
World Bank. (2018). World development report 2019: The changing nature of work. The World Bank.
World Bank. World development report 2019: The changing nature of work. The World Bank, 2018.
Yang, L. (2017). The relationship between poverty and inequality: Concepts and measurement. London School of Economics, CASE paper 205/LIP paper 2, ISSN 1460-5023.