نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست‌‌گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به‌‌دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام‌‌های مختلف ارزی قرار‌‌گرفته است؛ به‌‌عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام‌یک از نظام‌‌های ارزی کمتر و در کدام‌یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده‌‌های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام‌‌های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص‌‌ کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به‌‌عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده‌‌اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان ‌داده، به‌طوری‌که اتخاذ نظام ارزی شناور به‌دلیل نوسان‌های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت‌‌ها، اثرات انتقال‌پذیری و یا حباب‌های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

جعفری صمیمی، احمد و قبادی، نسرین. (1395). ارزیابی انحراف نرخ ارز حقیقی مبتنی بر  رویکرد رفتاری. سیاست‌‌گذاری اقتصادی، (15) 8، 76-55.
طیبی، سیدکمیل، کمالیان، علیرضا، سرخوش‌‌سرا، علی و مبینی دهکردی، مصطفی. (1398). تحلیل اثرات جهانی‌‌شدن بر کسری بودجه دولت‌‌ها: رهیافت همسان‌‌سازی. اقتصاد و الگوسازی، (1)10، 96-65.
عزیزی، زهرا و هادیان، ابراهیم. (1391). برآورد میزان انحراف‌‌های نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم. برنامه‌‌ریزی و بودجه، (1) 17، 27-7.
کشاورزحداد، غلامرضا. (1396). اقتصادسنجی داده‌‌های خرد و ارزیابی سیاست. تهران: نشر نی.
مزینی، امیرحسین، قربانی، سعید. (1398). انحراف نرخ ارز و نظام‌‌های تورمی در ایران. نظریه‌‌های کاربردی اقتصاد، (2) 6، 224-199.
مهرآرا، محسن. (1385). برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 21، 208-167.
یزدانی، مهدی، درگاهی، حسن و اکبری افروزی، رقیه. (1396). هدف‌‌گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران. پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، (72)22، 186-151.
Abadie, A. & Imbens, G. (2002).  Simple  and  bias-corrected  matching estimators  for average treatment Eefects. NBER Technical Working Paper, 283, 1-55.
Aghion, PH., Bacchetta, P., Ranciere, R. & Rogoff, K. (2009). Exchange rate volatility and productivity growth: the role of financial development. J Monet Econ; 56: 494–13.
Azizi Z, Hadian E. (2012). Estimating real exchange rate deviation from equilibrium value in Iran, using smooth transition regression. JPBUD. 7 (1), 7-27. [In Persian]
Artis, M., & Taylor, M. (1995). Misalignment, debt accumulation and fundamental equilibrium exchange rates. National Institute Economic Review, 153(1), 73–83.
Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. Journal of economic surveys, 22(1), 31-72.
Calvo, G. A., & Reinhart, C. M. (2002). Fear of floating. The Quarterly journal of economics, 117(2), 379-408.
Cameron, A.C. & Trivedi, P.K. (2005) Micro econometrics: methods and applications. Cambridge University Press, New York.
Cermeo, R., and M. Senin. (2015). Are flexible exchange rate regimes more volatile? Panel Garch Evidence for the G7 and Latin America? Review of Development Economics 19 (2): 297–308.
Collins SM. (1996). On becoming more flexible: exchange rate regimes in Latin America and the Caribbean. J Dev Econ; 51(1): 117–38.
Coudert V, Couharde C. (2009). Currency misalignments and exchange rate regimes in emerging and developing countries. Rev Int Econ; 17(1):121–136.
Cushman, D., & Vita, G.D. (2017). Exchange rate regimes and fdi in developing countries: a propensity score matching approach. Journal of International Money and Finance, 77, 143–163.
Dağdeviren, S., Binatli, A. O., & Sohrabji, N. (2012). Misalignment under different exchange rate regimes: The case of Turkey. International Economics, 130, 81-98.
Dubas, J. M. (2009). The importance of the exchange rate regime in limiting misalignment. World Development, 37(10), 1612-1622.
Edwards S. (1988). Exchange rate misalignment in developing countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Edwards, S. (1989). Exchange rate misalignment in developing countries, The World Bank Research Observer, 4(1), 3-21.
Elbadawi IA., Kaltani L., & Soto R. (2012). Aid, real exchange rate misalignment, and economic growth in Sub- Saharan Africa. World Dev. 40(4):681–700.
Essien, Sunday N., Uyaebo, Stephen O. U., & Omotosho, Babatunde S. (2017). Exchange rate misalignment under different exchange rate regimes in Nigeria, CBN Journal of Applied Statistics, ISSN 2476-8472, the Central Bank of Nigeria, Abuja, 8(1), 1-21.
Fischer, S. (2002). Financial crises and reform of the international financial system. Review of world economics, 139(1), 1-37.
Frölich, M. (2007). Propensity score matching without conditional Independence assumption—with an application to the gender wage gap in The United Kingdom. The Econometrics Journal, 10(2), 359-407.
Goldfajn, I., & Valdes, R. O. (1999). The aftermath of appreciations. The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 229-262.
Heckman, J. J., Ichimura, H., Smith, J. A., & Todd, P. E. (1998). Characterizing selection bias using experimental data. Econometrica, 66(5), 261-294.
Holland, P. W. (1986). Statistics and causal inference. Journal of the American statistical Association, 81(396), 945-960.
Holtemöller, O., & Mallick, S. (2013). Exchange rate regime, real misalignment and currency crises. Economic Modelling, 34, 5-14.
Imbens, G. W., & Wooldridge, J. M. (2009). Recent developments in the econometrics of program evaluation. Journal of economic literature, 47(1), 5-86.
Jafari Samimi, A., & Ghobadi, S. (2016). Assessing the misalignments of the real exchange rate using the BEER approach, The Journal of Economic Policy, 8(15), 55-76. [In Persian]
Kazemi Zaroomi, H., Jafari Samimi, A., & Karimi Potanlar, S. (2020). The impact of inflation targeting on direct taxes in selected countries: A propensity score matching (psm) approach. International Journal of New Political Economy, 1(2), 133-151.
Kazemi Zaroomi, H., Jafari Samimi, A., & Karimi Potanlar, S. (2020). The effect of inflation targeting on indirect tax performance in selected countries using propensity score matching model, International Journal of Business and Development Studies, 12(1), 5-19.
Keshavarz Hadad, G.H. (2017). Micro data econometrics and policy Evaluation, Tehran: Ney Publisher. [In Persian]
Mehrara, M. (2006). Estimating the real equilibrium exchange rate in the Iranian economy, Journal of Economic Research, 6(21), 167-208. [In Persian]
Lee, M.J. (2005). Micro-econometrics for policy, program, and treatment effects. Oxford University Press Inc., New York, USA.
Mozayani, A. H., & Ghorbani, S. (2019). Exchange rate misalignment and inflationary regimes in iran, applied Theories of Economics, 6(2), 189-214. [In Persian]
Mozayani, A. H., & Ghorbani, S. (2015). Nominal exchange rate misalignment in iran’s economy. Majlis and Rahbord, 22(82), 199-233.
Mozayani, A. H., & Parvizi, S. (2016). Exchange rate misalignment in oil exporting countries (OPEC): focusing on Iran. Iranian Economic Review, 20(2), 261-276.
Nouira R., & Sekkat, Kh. (2015). What determines the extent of real exchange rate misalignment in developing countries? International Econ. 141, 135- 151.
Nouira R., Plane P., & Sekkat, Kh. (2011). Exchange rate undervaluation and manufactured exports: a deliberate strategy? J Comp Econ; 39(4), 584– 601.
Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70(1), 41-55.
Hinkle, L. E., & Monteil, P. J. (1999). Exchange rate misalignment: Concepts and measurement for developing countries. oxford university Press.
Mirdala, R. (2014). Exchange rate pass-through to domestic prices under different exchange rate regimes. William Davidson Institute Working Papers Series wp1070, William Davidson Institute at the University of Michigan.
Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. Brookings papers on economic activity, 2008(2), 365-412.
Rubin, D. (1972). Estimating causal effects of treatments in experimental and observational studies. Ets research bulletin series, 1972(2), i-31.
Slimani, S., & Ben Allem, K. (2018). Determinants of real exchange rate Misalignment: An empirical analysis for MENA region. Munich Personal RePEc Archive, 91605(21), 1-13.
Tayebi, S.K., Kamalian, A., Sarkhosh Sara, A., & Mobini Dehkordi, M. (2019). Analyzing the effects of globalization on the government budget deficit: the matching approach. Journal of Economics Modelling, 10(1), 65-96. [In Persian]
Todd, P. A., Briers, R. A., Ladle, R. J., & Middleton, F. (2006). Phenotype environment matching in the shore crab (Carcinus maenas). Marine Biology, 148(6), 1357-1367.
Willett, T. D. (1986). Exchange-rate volatility, international trade, and resource allocation: A perspective on recent research. Journal of International Money and Finance, 5, S101-S112.
Yagci, F. (2001). Choice of exchange rate regimes for developing countries. World Bank-African Region Working Paper Series, 16, 1-27.
Zhao, Z. (2004). Using matching to estimate treatment effects: Data      Requirements, matching metrics, and Monte Carlo evidence. The      Review of Economics and Statistics, 86, 91-107.