نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

تاکنون پژوهش‏های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده‏اند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص‏سازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آن‏ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش‌های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن‌دهی‌ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه‏برخوردار، کم‏برخوردار و محروم تقسیم‌بندی شدند. یافته‏ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان‌های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان‌های نیمه‏برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش‏های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه‌ای ناهمگن دانسته، می‌توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان‏ها نمی‌توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیم‌زاده، عیسی، موسوی، میرنجف و کاظمی‌زاد، شمس‌اله. (1391). تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران، ژئوپلیتیک، 8(1)، 214-235.
احمدی، مرضیه، فلاحتی، علی و دل انگیزان، سهراب. (1399). بررسی پویای انتقال نابرابری منطقه ای در ایران (مطالعه موردی استانهای ایران). اقتصاد مقداری، 17(1). 85-119.
اسکندری عطا، محمدرضا، مهرگان، نادر، پورفرج، علیرضا و کریمی پتانلار، سعید. (1398). تحلیل فضایی نابرابری منطقه‌ای در ایران با تاکید بر عوامل محیطی و سیاسی. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 26(18)، 197-220.
اشتریان، کیومرث. (1386). رابطه قدرت سیاسی - دیوانی و بودجه (مطالعه موردی موافقت‏نامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری). سیاست، 37(2)، 1-24.
امیراحمدی، هوشنگ. (1375). پویایی‌شناسی توسعه و نابرابری استان‌ها در ایران (63-1335). اطلاعات سیاسی-اقتصادی، (109-108)، 154-171.
بخشایشی اردستانی، احمد. (1398). اصول علم سیاست. چ 4. تهران: انتشارات آوای نور.
پریزادی، طاهر و میرزازاده، حجت. (1397). توسعه منطقه‌ای در ایران با رویکرد عدالت توزیعی. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(50)، 179-198.
پژوهان، جمشید. (1376). مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت‌ها. تهران: انتشارات پیام نور.
پیشگاهی فرد، زهرا،  قالیباف، محمدباقر، مرادی نیا، سجاد و مومنی، حمیده. (1392). آسیب‏شناسی توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلان‏شهر تهران با تاکید بر حکمروایی شهری. جغرافیا، 11(38)، 93-112.
تفضلی، فریدون. (1375). تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر). چاپ دوم، تهران: نشر نی.
توکلی‌نیا، جمیله و شالی، محمد (1391). نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران. آمایش محیط، 5(18)، 15-1.
جعفریان، وحید، یزدانی، محمدرضا، رحیمی، محمد و قربانی، مهدی. (1395). تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار. تحقیقات منابع آب ایران، 12(3)، 114-129.
حافظ‏نیا، محمدرضا و کاویانی‌راد، مراد. (۱۳۸۳). افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات سمت.
حافظ‏نیا، محمدرضا. (1389). قدرت و منافع ملی (مبانی، مفاهیم و روش‏های سنجش). تهران: انتشارات انتخاب.
راسل، برتراند. (1385). قدرت. ترجمه نجف دریابندی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
زیرکی، محمدرضا و اخباری، محمد. (1398). الگوی بهینه سیاسی-فضایی توزیع قدرت اجتماعی در منطقه بلوچستان. تحقیقات جغرافیایی، 35(1)، 11-18.
شهیکی‌تاش، محمدنبی، یغفوری، حسین و درویشی، باقر. (1394). بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه‌ای رفاه در استان‌های ایران (مطالعه مقایسه‌ای رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروی و اسمیت)، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5(17)، 15-30.
صادقی عمروآبادی، بهروز و کاظمی، احسان. (1401). تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های تجاری بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27(90)، 171-207.
عالم، عبدالرحمن. (1394). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
عبداله‌زاده، غلامحسین و شریف زاده، ابوالقاسم. (1391). سطح‌بندی توسعه منطقه‌ای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 4(13)، 14–92.
غفاری، هادی و چنگی آشتیانی، علی. (1389). تاریخ عقاید اقتصادی. تهران: انتشارات پیام نور.
قالیباف، محمدباقر، پورموسوی، سیدموسی و امیدی آوج، مریم. (1390). درآمدهای نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران. فصلنامه بین‏المللی ژئوپلیتیک، 7(2)، 37-70.
قره‌باغیان، مرتضی. (1393). اقتصاد رشد و توسعه. ج 1. چ 13. تهران: نشر نی.
کریمی موغاری، زهرا و براتی، جواد. (1396). تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بعدی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7(26)، 49-70.
لیلیان، رضا، رخشانی نسب، حمیدرضا و رمضان زاده، رقیه. (1390). تحلیل عوامل موثر بر توسعه منطقه‌ای در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 3(6)، 95-12.
محمدی کنگرانی، حنانه، شامخی، تقی و اشتریان، کیومرث. (1389). بررسی تاثیرات قدرت رسمی و غیررسمی سازمان‌ها در تخصیص بودجه (مطالعه حوزه منابع طبیعی در برنامه چهارم توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد). مجله جنگل ایران، 2(4)، 331-343.
مصلی‌نژاد، عباس. (1396). اقتصاد سیاسی ایران، دوران معاصر. چ 3. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نای، جوزف. (1387). قدرت نرم (ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل). ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری. چاپ دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نبوی، سیدعباس. (1379). فلسفه قدرت. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
ندیری، محمد و پندار، مهدی. (1394). درآمدی بر ساختارهای نهادی و فرآیند توسعه. چ 1. تهران: انتشارات آماره.
وکیلی، شروین. (1389). نظریه‌های قدرت.  1. تهران: انتشارات مهارت.
وینسنت، اندرو. (1385). نظریه‌های دولت. ترجمه حسین بشیریه. چ 5. تهران: نشر نی.
Abdulai, A. (2014). Rethinking spatial inequalities in development: the primacy of politics and power relations. ESID Working Paper,(29), 1-38.
Abdollahzade, Gh. & Sharifzadeh, A. (2012). Classifying regional development in Iran (Application of Composite Index Approach). Uran Regional studies and Researches, 4(13), 41-62. [In Persian]
Ahmadi, M., Falahati, A. & Delangizan, S. (2020). Transition dynamic analysis of the regional disparity in Iran (case study: Iran provinces). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(1), 85-119. [In Persian]
Alem, A. (2015). Principles of politics. Tehran, Tehran: NeiyPress. [In Persian]
Alwy, A., & Schech, S. (2004). Ethnic inequalities in education in Kenya. International Education Journal, 5(2), 266-274.
Arulampalama, W., Dasgupta, S., Dhillon, A., & Dutta, B. (2009). Electoral goals and center-state transfers: a theoretical model and empirical evidence from India. Journal of Development Economics, (88), 103-119.
Ashena, H. (2011). Smart power. (1nd ed.), Tehran: Educational and Research Institute of Defense Industries. [In Persian]
Ashtarian, K., (2007). The relationship between political- bureaucratic power and the budget (a case study of the current budget agreement of the presidential institution). Politics Quarterly, 37(2), 1-24. [In Persian]
Bakhshayeshi Ardestani, A. (2019). Principle of politics, (4nd ed.), Tehran: Avaye Noor Press. [In Persian]
Charron, N. (2016). Explaining the allocation of regional structural funds: the conditional effect of governance and self-rule. European Union Politics, 17(4), 638-659.
Clegg, S. R. (1989). Frameworks of power. (1nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Corvalan, A., Cox, P., & Osorio, R. (2018). Indirect political budget cycles: Evidence from Chilean municipalities. Journal of Development Economics, (133), 1-14.
Dahl R. (1985). A preface to economic democracy. California: University of California Press.
Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A thousand Plateaus. Minnesota: University of Minnesota Press.
Ebrahimzadeh, I., Mousavi, M. N. & Kazemizad, S. (2012). Spatial analysis of regional disparities between the central and border areas of Iran. Geopolitics, 8(1), 214-235. [In Persian]
El Alaoui, M. (2021). Fuzzy TOPSIS: Logic, Approaches, and Case Studies. CRC Press.
Eskandari Ata, M. R., Mehregan, N., Pourfaraj, A. & Petanlar, S. K. (2019). Spatial analyses of regional inequality with emphasis on environmental and political factors. Journal of Economics and Regional Development, 26(18), 197-220. [In Persian]
Foucault, M. (1978). The history of sexuality: an introduction. Translated by Hurley Robert, (1nd ed.). New York: Pantheon Books.
Foucault, M. (1994). The hermeneutic of the subject, in ethics: subjectivity and truth. London: Penguin.
Ghafari, H., Changi Ashtiani, A. (2010). The history of economic thoughts. Tehran: Payame Noor Press. [In Persian]
Ghalibaf, M. B., Pourmoussavi, S. M. & Omidi Avaj, M. (2011). Oil revenues and spatial distribution of political powers in Iran. Geopolitics, 7(2), 37-70. [In Persian]
Gharebaghian, M. (2004). Growth and development Economics. (13nd ed.), Tehran: Ney Press. [In Persian]
Hafeznia, M. (2010). Power and national interests (fundamentals, concepts and measurement methods). Tehran: Entekhab Press. [In Persian]
Hafeznia, M. & Kavyani Rad, M. (2010). New horizons in political geography. Tehran: Samt Press. [In Persian]
Harriss-White, B. (1996). Liberalization and corruption: Resolving the paradox (a discussion based on south Indian material). IDS Bulletin, 27(2), 31-39.
Hobbes, T. (1968). Leviathan. Harmondsworth: Penguin.
Hoover, G. A., & Pecorino, P. (2005). The political determinants of federal expenditure at the state level. Public Choice, (123), 95-113.
Jafarian, V., Yazdani M. R., Rahimi, M. & Ghorbani, M. (2016). Network analysis of organizational stakeholders on water resource management in Garmsar plain. Iran- Water Resources Researches, 12(3), 114-129. [In Persian]
Jevons, W. S. (1871). The theory of political economy. Reprinted by New York: Kelley and Macmillan, 1911.
Karimi Moughari, Z. & Barati, J. (2017).Determining the level of regional inequality in provinces of Iran: analysis of multidimensional composite index. Economic Growth and development Research, 7(26), 49-70. [In Persian]
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
Keneck-Massil, J., Nomo-Beyala, C., & Owoundi, F. (2021): The corruption and income inequality puzzle: Does political power distribution matter?, Economic Modelling, (103), 1-34.
Larcinese, V., Rizzo, L., & Testa, C. (2006). Allocating the U.S. federal budget to the states: The impact of the president. The Journal of Politics, 68(2), 447-456.
Lilian, R., Rakhshani Nasab, H. R., Ramazan Zadeh, R. (2011). Analysis of effective factors on regional development in Iran. Urban Management Studies, 3(6), 12-95. [In Persian]
Lukes, S. (1974). Power: A Radical View. UK: Macmillan Education.
Lukes, S. (1986). Power. Oxford: Blackwell.
List, F. (1841). The National System of Political Economy, Translated by Sampson S. Lloyd, 1885. New York: Longmans.
Menger, C. (1871). Principle of economics. Translated by James Dingwall & Bert Hoselits. Reprinted in 2007. Alabama: Ludwig von Mises Institute.
Machiavelli, N. (1958).The prince. London: Everyman.
Mills, C.W. (1956). The Power of elite. London: Oxford University Press.
Mossalanejad, A. (2017). Political economy of Iran. (3nd ed.). Tehran: Tehran University Press. [In Persian]
Mosca, G. (1939). The ruling class. New York: McGraw Hill.
Nabavi, S. A. (2000). The philosophy of power. (1nd ed.). Tehran: Samt Press. [In Persian]
Nadiri, M., & Pendar. M. (2015).Institutional structures and development process. (1nd ed.). Tehran: Amareh Press. [In Persian]
Nye, J. (2004). Soft power, the means to success in world politics. Translatad by Seyed Mohsen Rouhani & Mehdi Zoalfaghari (2nd ed.). Tehran: Emam Sadegh University Press. [In Persian]
Olejnik, L. (2019). Local political business cycles and administration spending in polish local governments. Economic and Regional Studies, 12(2), 187-199.
Ozanne, A. (2016). Power and neoclassical economics: A return to political economy in the teaching of economics. (1nd ed.). Palgrave Macmillan.
Palaniswamy, N., & Krishnan, N. (2012). Local politics, political institutions, and public resource allocation. Economic Development and Cultural Change, 60(3), 449-473.
Parsons, T. (1969). Politics and social structure. New York: Free Press.
Parizad, T., Mirzazadeh, H. (2018). Analysis of factors affecting regional development in Iran. Scientific Journals Management System, 18(50), 179-198. [In Persian]
Pazhuhan, J. (1997). Public finance and government policy determination. Tehran: Payame Noor Press. [In Persian]
Poulantzas, N. A. (1978). Political power and social classes. New York: New Left Review.
Pishgahifard, Z.,Ghalibaf, M. B., Moradinia, S. & Momeni, H. (2013). Pathology of the spatial distribution of political power in the metropolis of Tehran with an emphasis on urban governance. Journal of Geography, 11(38), 93-112. [In Persian]
Russell, B. (2006). Power: a new social analysis. Translated by Najaf Daryabandi. (4nd ed.). Tehran: Kharazmi Press. [In Persian]
Reino, J. L. G. & Alcalde, A. H. (2011). Political determinants of regional financing: The case of Spain. Environment and planning C: government and policy, (29), 802-820.
Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. (1nd ed.), London: John Murray.
Sadeghi Amroabadi, B. & Kazemi, E. (2022). The Effects of Good Governance and Political Cycles on the Changes of Liquidity and Budget Deficit in Iranian Economy. Iranian Journal of Economic Research, 27(90), 171-207. [In Persian]
Shahikitash, M. N., Yaghfori, H. & Darvishi, B. (2015). Review the intensity of spatial and regional imbalance of welfare (comparative study of welfare in Iran provinces based on Harvey and Smith approaches). Journal of Regional Planning, 5(17), 15-30. [In Persian]
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. (1nd ed.). London: W. Strahan.
Solé-Ollé, A. & Navarro, P.S. (2008). The effects of partisan alignment on the allocation of inter-governmental transfers. differences-in-differences estimates for Spain. Journal of Public Economics, (92), 2302-2319.
Tafazoli, F. (1996). History of economic thoughts (from Plato to the contemporary period). (2nd ed.). Tehran: Ney Press. [In Persian]
Tavakolinia, J. & Shali, M. (2012). Regional inequalities in Iran. Quarterly Journal of Environmental-based Territorial Planning, 5(18): 1-15. [In Persian]
Vakili, Sh. (2010). Power theories. (1nd ed.). Tehran: Amareh Press. [In Persian]
Vincent, A. (1987). Theories of the state. Translated by Hosein Bashirieh. Tehran: Ney Press. [In Persian]
Zeerakee, M. & Akhbaree, M. (2020). Optimum political-spatial pattern of social power distribution in Baluchestan region. Geographical Researches, 25(1), 11-18. [In Persian]