نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت‌های مهمی برای سیاست‌گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به‌کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه‌ای می‌کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال‌های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می‌توان گفت سیاست پولی در تورم‌های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست‌های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابطحی، یحیی. (1396). تحلیل عبور نرخ ارز و پویائی‌های تورمی در اقتصاد ایران: رهیافت چرخش رژیم. سیاست‌گذاری اقتصادی، 9(18)، 21 – 40.
اصغرپور، حسین، کازرونی، علیرضا و میرانی، نینا. (1394). تاثیر محیط تورمی بر انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. نظریههای کاربردی اقتصاد، 2(2)، 155 – 178.
اصغر پور، حسین، وفائی، الهام و عبدالملکی، حامد.(1396). انتقال نامتقارن اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. مطالعات اقتصادی ایران، 6(1)، 47-64.
خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد. (1386). بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و واردات در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 7(4)، 51 – 82.
طیبی، سیدکمیل و همکاران. (1394). تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 20(63)، 1-36.
غلامی، الهام و هژبرکیانی، کامبیز. (1394). بررسی آثار برنامه‌های محرک مالی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل TVAR. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(13) ، 127 – 143.
فرزین وش، اسدالله و اصغر پور، حسین (1386).بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران. علوم اقتصاد، 1(1)، 139 – 164.
لشکری‌پور، فاطمه. (1395). بررسی درجه انتقال نوسانات نرخ ارز به مصرف‌کننده در ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
یزدانی، مهدی و زارع قشلاقی، سمیه. (1395). ارزیابی اثر تکانه‌های نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره فصلی 1391-1379. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5،(17)، 171 – 197.
Abtahi, S. Y. (2017). An analysis of the exchange rate pass-through and the inflation dynamics in Iran: regime switching approach. The Journal of Economic Policy, 9(18), 21-40. [In Persian]
Aleem, A., & Lahiani, A. (2014). A threshold vector autoregression model of exchange rate pass-through in Mexico. Research in International Business and Finance, 30, 24-33.
Asgharpur, H., Kazerooni, A., & Mirani, N. (2015). The impact of inflationary environment on exchange rate pass-through to the import price index in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(2), 155-178. [In Persian]
Asgharpour, H., Vafaei, E., & Abdolmaleki, H. (2018). The exchange rate asymmetric pass-through to import price index: The case study of Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 6(1), 47-64. [In Persian]
Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (2006). Exchange rate pass-through to domestic prices: does the inflationary environment matter?. Journal of international Money and Finance, 25(4), 614-639.
Donayre, L., & Panovska, I. (2016). State-dependent exchange rate pass-through behavior. Journal of International Money and Finance, 64, 170-195.
Farzin Vash, A., Asgharpour, H., (2007), Investigating the asymmetric effects of exchange rate fluctuations on production and prices in Iran, Economics (Economic Modeling) Firoozkooh Azad University, 1,139-146. [In Persian]
Fuji, E., & Bailliu, J. (2004). Exchange rate pass-through and the inflation environment in industrialized countries: An empirical investigation (No. 135). Society for computational economics.
Gholami, E., & Hozhabr Kiani, K. (2015). Investigation of fiscal stimulus programs effects on economic growth in Iran using TVAR model. Journal of applied economics studies in Iran, 4(13), 127-143. [In Persian]
Goldberg, P. K., & Knetter, M. M. (1996). Goods prices and exchange rates: what have we learned? Journal of Economic Literature, 35, 1243-1272.
Hüfner, F. P., & Schröder, M. (2002). Exchange rate pass-through to consumer prices: A European perspective.
Jaffri, A. A. (2010). Exchange rate pass-through to consumer prices in Pakistan: Does misalignment matter? The Pakistan Development Review, 49 (1) ,19-35.
Khoshbakht, A., Akhbari, M., (2008) Exchange rate pass-through to consumer price indexes and import in Iran, economics research, 27, 51-82. [In Persian]
Lashkaripour, F. (1395). Investigating exchange rate pass-through to consumers in Iran. Master’s thesis. Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]
Laflèche, T. (1996). The impact of exchange rate movements on consumer prices. Bank of Canada review, 1996(Winter), 21-32.
Lin, P. C., & Wu, C. S. (2012). Exchange rate pass-through in deflation: The case of Taiwan. International Review of Economics & Finance, 22(1), 101-111.
Lo, M. C., & Zivot, E. (2001). Threshold cointegration and nonlinear adjustment to the law of one price. Macroeconomic Dynamics, 5(4), 533-576.
McCarthy, J. (2007). Pass-through of exchange rates and import prices to domestic inflation in some industrialized economies. Eastern Economic Journal, 33(4), 511-537.
Patnaik, I., Shah, A., & Bhattacharya, R. (2011). Monetary polictransmission in an emerging market setting. International Monetary Fund.
Seyyedkolaee, M. A., Tehranchian, A. M., Jafari Samimi, A., & Mojaverian, M. (2016). The impact of exchange rate pass-through via domestic prices on inflation in Iran: New evidence from a threshold regression. International Journal of Business and Development Studies, 8(1), 77-96.
Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Edward Elgar publishing.
Stigler, M. (2010). Threshold cointegration: overview and implementation in R. R package version 0.7-2. URL http://stat.ethz. ch/CRAN/web/packages/tsDyn/vignettes/ThCointOverview.pdf
Tayebi, K., Nasrollahi, K., Yazdani, M., & Malekhosseini, H. (2015). Analyzing the effect of exchange rate pass-through on inflation in Iran (1991-2012). Journal of Economic Policy, 20(63), 1-36. [In Persian] 
Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. European economic review, 44(7), 1389-1408.
Tica, J., & Posedel, P. (2009). Threshold model of the exchange rate pass-through effect: The case of Croatia. Eastern European Economics, 47(6), 43-59.
Yazdani, M., & Zare, S. (2016). Investigating effect of exchange rate shocks on inflation in Iranian economy during seasonal period 2000-2012. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(17), 171-197. [In Persian]