نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص‌های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌‌های مالی بین‌المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی‌‌‌‌های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحران‌‌‌های ارزی در برخی کشورهای آمریکا‌‌ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی‌‌‌هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می‌‌تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیش‌‌‌بینی نوسان‌‌ها و بحران‌‌‌های ارزی گامی مهم در سیاست‌‌‌گذاری ارزی کشورها محسوب می‌‌شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده‌های بحران ارزی با رویکرد متوسط‌‌‌گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده‌های سالانه انواع شاخص‌‌های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش‌های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می‌‌‌دهند برای 60 کشور تجربه‌‌‌کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که کنترل سرمایه اثر معنی‌داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخص‌‌های متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام‌‌‌های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل‌ سرمایه موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، ایلناز و توکلیان، حسین. ( 1391 ). طراحی یک سامانه‌‌ی هشداردهی زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران با استفاده از  رویکرد مارکوف سوئیچینگ. مجموعه‌‌ مقالات بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی، پژوهشکده‌‌ پولی و بانکی.
برزگر، مریم ، سلمانی، بهزاد ، کازرونی، علیرضا و محمدزاده، پرویز. (1397). تعیین‌کننده‌های فشار بازار ارز تحت نظام‌های متفاوت ارزی: رویکرد متوسط‌گیری بیزین. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 5(1)، 59-80.
سلمانی، بهزاد ، اصغرپور، حسین و کلامی، محمد. (1398). طراحی یک الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران‌‌های ارزی در ایران: رویکردهای لاجیت و مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری. اقتصاد و تجارت نوین، 14 (3)، 41-74
شجری، پرستو و محبی خواه‌‌، بیتا. ( 1389 ). پیش‌‌بینی بحران‌‌های بانکی و ترازپرداخت‌‌ها با استفاده از روش علامت‌‌دهی KLR (مطالعه موردی: ایران).  اقتصاد و پول، 4(1)، 20-35.
صیادنیاطیبی، عزت‌اله ، شجری، هوشنگ ، صمدی، سعید و ارشدی، علی. ‌‌(1389). تبیین یک سیستم هشداردهنده‌‌ جهت شناسایی بحران‌‌های مالی در ایر‌‌ان. پول و اقتصاد، 2(6)، 211-169.
طیبی، سید کمیل و محمدزاده، عباس. (1389).  اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه. پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 14(43)، 161-187.
عادلی رانکوهی، نسترن. ( 1381 ). بررسی عوامل موثر در بروز و یا تشدید بحران‌‌های ارزی با توجه به اثرات خاص کشورها. پایان‌‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی.
نادری، مرتضی. (1382). ارائه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران‌‌های مالی در اقتصاد ایران. پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 5(17)، 147-174.
نیلی، مسعود و کنعانی ، علیرضا. ( 1384 ). پیش‌بینی بحران‌های ارزی در اقتصادهای وابسته به منابع نفتی با استفاده از الگوی(KLR)، پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده‌‌ پولی و بانکی.
Abiad, A., Detragiache, E., & Tressel, T. (2003). A new database of financial reforms. IMF Staff Papers. 57. 281–302.
Adeli Rankouhi, N. (2002). Investigating the effective factors in the occurrence or intensification of currency crises according to the specific effects of countries. Higher Institute of Management Education and Research and Planning Master Thesis.[In Persian]
Aizenman, J., Chinn, M.D., & Ito, H. (2012). Surfing the waves of globalization: Asia and financial globalization in the context of the trilemma. Journal of the Japanese and International Economies.25(3). 290 – 320.
Aizenman, J., & Pasricha, G. (2012). Selective swap arrangements and the global financial crisis: Analysis and interpretation. International Review of Economics & Finance. 19(3). 353-365.
Babecky, C., Havranek, T., & Rusnak, M. (2012). Leading indicators of crisis incidence: evidence from developed countries. Journal of International Money and Finance. 35(1). 1-19.
Barzegar, M., Salmani, B., Kazerooni, A., & Mohammadzadeh, P. (2018).  Determinants of exchange market pressures in different exchange rate regimes: bayesian model averaging evidence. Applied Theories of Economics. 5(1). 159-182. [In Persian]
Berg, A., & Pattillo, C. (1999a). Predicting currency crises: the indicator approach and an alternative. Journal of International Money and Finance, August. 25(4). 561-586.
Berg, A., & Pattillo, C. (1999b). Are currency crises predictable? a test. IMF Staff Papers. June. 107-138.
Berg, A., & Pattillo, C. (1999c). What caused the Asian crises: an early warning approach? IMF: Unpublished.
Berg, A., Borensztein, E., & Pattillo, C. (2005). Assessing early warning systems: how have they worked in practice? IMF Staff Papers. 52. 462–502.
Bird, G., & Mandilaras, A. (2006). Regional heterogeneity in the relationship between fiscal imbalances and foreign exchange market pressure. World Development. 34 (7). 1171-1181.
Boinet, E., Chinn, M. D., Ito, H., (2005). What matters for financial development? Capital controls, institutions, and interactions. Journal of Development Economics. 81. 163–192.
Bordo, M.D., Eichengreen, B., Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M.S. (2001), Financial crises: lessons from the last 120 years. Economic Policy. 32. 51-82.
Bussiere, M., & Fratzschere, M. (2002). Toward a new system of financial crises. Germany, European central bank, working paper. 14.
Calvo, C., & Mendoza, I. (2013). Financial integration and growth, Why is Emerging Europe different? Journal of International Economics. 89. 522–538.
Caprio, G. & Klingebiel, D. (2003). Episodes of systemic and borderline financial crises. The World Bank. Washington DC.
Cipollini, S., Denk, O., & Gomes, G. (2008). Financial re-regulation since the global crisis. OECD Economics. Department Working Papers.
Crockeet, V. (1993). The benefit of crises for economic reforms. American Economic Review. 83. 598–607.
Daitawi, Q.M., Ananzeh, I.E.N., & Al-Jayousi, A.M. (2014). Developingan early warning system for currency crises: the case of Jordan. Management Science and Engineering. 8(1). PP. 13-21.
Ebrahimi, I., & Tavakolian, H.  (2012). Exchange rate policy of Iran. Journal of Money and Economy. Monetary and Banking Research Institute. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. 6(2). 51-68. [In Persian]
 Edison, H.J. (2000). Does indicator of financial crises work? An evaluation of an early warning system. International Discussion Papers. 675. Board of governors of Federal Reserve System, Washington D.C.
Edwards, R. (2001). Forecasting stock market volatility with regime-switching GARCH models. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 9(4). 1-55.
Eichengreen, B., Rose, A. K. & Wyplosz, C. (1997). Exchange market mayhem: The antecedents and aftermath of speculative attacks. Economic Policy. 21. 249-312.
Eichengreen, B., (1999). Comparing parametric and non‐parametric early warning systems for currency crises in emerging market economies. Review of International Economics. 22(4). 700-721.
Faust, J., & Whiteman, C. (1997). General-to-specific procedures for fitting a data-Admissible, theory-inspired, congruent, parsimonious, encompassing, weakly-exogenous, identified, structural model to the DGP: A translation and critique. Carnegie-rochester. Conference Series on Public Policy. 47 (Dec). 121-126.
Feldkircher, M., & Zeugner, S. (2009). Benchmark priors revisited: on adaptive shrinkage and the supermodel effect in bayesian model averaging. IMF Working Papers. International Monetary Fund.
Flood, S. and Garber, T. (1984). Did established early warning signals predict the 2008 Crises? European Economic Review. 81. 103-114.
Ford, M., Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review. 61. 225–270.
Fratzscher, M. (2003). Capital flows, push versus pull factors and the global financial crisis. Journal of International Economics. 88 (2).341-356.
Frankel, J. A., & Rose, A. (1999). No Single currency regime is right for all countries or at all times. Essays in International Finance. .215 (Princeton University Press: Princeton).
Goldstein, J., Kahler, M., Keohane, R.O., & Slaughter, A. (2000). Legalization and world politics. International Organization. 54 (3).385-399.
International Monetary Fund (IMF), IMF Defacto exchange rate classification. Available at: www.imf.org.
Isard, F. (2005). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. Empirical Economics. 27. 363-394.
Kaminsky, G.L., & Reinhart, C.M. (1996). The twin crisis: the causes of banking and balance-of-payments problems. International Financial Discussion Paper, No.544, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, M. (1998). Leading indicator of currency crises. IMF Staff Papers. 45. 1-48.
Krugman, C. (1979). Currency crisis early warning systems: why they should be dynamic. International Journal of Forecasting. 30(4). 1016-1029.
KOF Index of Globalization, (2019), Available at: http://globalization.kof.ethz.ch/
Kumah, A.Y. (2011). A markov-switching approach to measuring exchange market pressure. International Journal of Finance and Economics. 16. 114-130.
Laeven, L., & Fabian V. (2008). The use of blanket guarantees in banking crises. Washington: International Monetary Fund.
Lopez, E. (1994). Financial integration, financial development, and global imbalances. Journal of Political Economy. 117. 371–416.
Lopez, E. (1999). Exchange rate forecasting, techniques and Applications. Macmillan Business. 1(1). 31-39.
Martinez Peria, M.S. (2002). The impact of banking crises on money demand and price stability. IMF Staff Papers. Palgrave Macmillan.49(3). 1-21.
Naderi, M. (2004). An early warning system for detection of financial crisis in the economy of Iran. Iranian Economic Research. 5(17). 147-174. [In Persian]
Nayyar, C. J. (2000). Technical analysis in the foreign exchange market: A Layman ́s guide. Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 79. 23-38.
Nili, M., & Kanani, A. (2005). Early warning systems for currency crisis in the oil dependent economies:  application of KLR method. A Presented to the 15th Central Bank of Iran Annual Conference.
Obstfeld, M. (1994). The logic of currency crises. Cahiers economiques et Moneta/res. 43. 189-213.
Pesenti, P., & Tille, C. (2000). The economic of currency crises and contagion: an introduction. Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York. 6(3).
Phung, T.M. (2017). Personality traits, perceived risk, uncertainty, and investment performance in Vietnam. Global Business and Finance Review. 22(1). 67-79.
Pontines, S., & Siregar, J. (1998). The East Asian financial crisis: diagnosis, remedies, prospects. Brookings papers on economic activity. 28(1). 1-74.
Raftery, A. E. (1995). Bayesian model selection in social research. Sociological Methodology. 25. 111-164.
Rajan, A., Zingales, F., (2014). Resolving debt overhang: political constraints in the aftermath of financial crises. American Economic Journal. Macroeconomics. 6. 1–28.
Roper, D.E., &  Turnovsky, S.J. (1980). Optimal exchange market intervention in a simple stochastic macro model. Canadian Journal of Economics. 13 (2). 296-309.
Rose, A., & Spiegel, M. (2011). The currency crisi effects. Economic Journal. Royal Economic Society. 121(553). 652-677. 06.
Salmani, B., Asgharpour, H., & Kalami, M. (2020). Designing an early warning system for the currency crises in Iran logit and markov switching approaches. Quarterly Journal of New Economy and Trade. 14(3). 97-124. [In Persian]
Sayadnia Tayebi, E., Shajari, H., Samadi, S., & Arshadi, A. (2011). Explaination an early warning system for identification of the financial crisis in Iran. Journal of Monetary and Banking Research.2(6). 169-212. [In Persian]
Saxena, S., & Wong, K. (1999). Currency crises and capital control: a survey. Working Papers 0045, University of Washington, Department of Economics.
Shajari, P., & Mohebikhah, B. (2012). Financial stability in Islamic banking system; the capacity to react to current world wide crisis. Money and Economy. 6(4). 133-166. [In Persian]
Shimpalee, S.  & Breuer, J. (2006). Models of currency crisis with self-fulfilling features. European Economic Review. 40. 1037-48.
Tayebi, S.K., & Mohammadzadeh, A. (2010). The impact of capital control on currency crises in ceveloping countries. Iranian Journal of Economic Research. 14(43). 161-187. [In Persian]
Tjeerd, B., & Boonman, J. (2019). Early warning systems for currency crises with real-time data. Open Economies Review. 30 (4/9).
UN Comtrade, International Trade Statistics Database, (2019), Available at: https://comtrade.un.org/
World Bank (WDI), DataBank, World Development Indicators (2019), Available at: http://databank.worldbank.org
 Weymark, D. (1997). Measuring the degree of exchange market intervention in a small open economy. Journal of International Money and Finance. 16 (1). 55-79.