نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل، دانشگاه اصفهان

2 اقتصادسنجی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص‌های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌های مالی بین‌المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود به دلیل تاثیرگذاری آزادسازی‌های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و هم‌چنین ایجاد بحران‌های ارزی در برخی کشورهای آمریکا‌ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی‌هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می-تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا نماید؟ از طرف دیگر، با توجه به این‌که پیش‌بینی نوسان‌ها و بحران‌های ارزی گامی مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشورها محسوب می‌شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی، به بررسی نقش این متغیر به عنوان یه هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده‌های بحران ارزی، با رویکرد متوسط‌گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده‌های سالانه انواع شاخص‌های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش‌های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان میدهند، برای 60 کشور تجربه‌کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1975-2019 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که کنترل سرمایه اثر معنی‌داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات