نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد،گروه اقتصاد،واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل‌محاسبه با نسل‌های هم‌پوشان (OLG) دیاموند تعمیم‌یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به‌صورت درون‌زا شکل‌گرفته، شبیه‌سازی‌شده است.ابتدا پویایی‌های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به‌ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه(وضعیت فعلی اقتصاد ایران) شبیه‌سازی‌شده است و سپس پویایی‌های آثار سیاست‌های عمومی دولت ‌ تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50ساله شبیه‌سازی‌شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست‌های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر( نیروی کار مؤثر) را افزایش می‌دهد بنابراین اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره‌وری بر سالمندی غلبه می‌کند و رشد بلندمدت افزایش می‌یابد. به‌علاوه نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته رشد اقتصادی مبتنی بر سمت‌ تقاضا را ترغیب می‌کند ولی اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست‌های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد می‌تواند به‌طور بالقوه اثرمنفی سالمندی بر رشد را جبران کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات