نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پسا دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد

چکیده

پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی از اهمیت فراوانی برخودار است. به‌طور کلی چهار روش برای پیش‌بینی شاخص قیمت سهام وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، پیش‌بینی سری‌های زمانی کلاسیک و روش یادگیری ماشینی. این مطالعه در دسته سوم یعنی پیش‌بینی سری زمانی که در آن مقادیر یک متغیر در طول زمان پیش‌بینی می‌شود، قرار می‌گیرد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که پیش‌بینی قیمت سهام عمدتاً با روش‌هایی چون شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک بوده است. عدم کاربرد روش بیزین و روش هموارسازی نمایی در مطالعات انجام شده مشهود است. در واقع تمایز این پژوهش با سایر مطالعات داخلی کاربرد روش‌های بیزین، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز و مقایسه آنها در پیش‌بینی قیمت سهام است .برای این مطالعه دیدگاه پیش بینی با سری‌های زمانی با سه روش مختلف بیزین، هموارسازی نمایی و باکس جنکینز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن‌ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در تناوب روزانه می‌باشد. نتایج، بر اساس معیار میانگین مربع خطاها نشان دهنده برتری روش بیزی بر سایر روش‌ها است. این بدین خاطر است که روش بیزی برخلاف روش‌های دیگر سری زمانی، به پیش‌بینی چگالی احتمال مقادیر آتی متغیر مورد نظر می‌پردازد. بنابراین، روش بیزی نسبت به روش‌های دیگر کلاسیک در سری‌های زمانی اطلاعات بیشتری راجع به متغیری که پیش‌بینی می‌شود فراهم می‌آورد. این مطالعه اهمیت توجه به این روش های پیش بینی در شاخص‌های بازارهای مالی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات