نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیر گروه آموزش اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اندازه‌گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرح‌های اقتصادی ای که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه‌های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین ترجیحات زمانی فردی بر روی نمونه‌ای 70 تایی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و پیام نور می‌باشد. برای این منظور از روش آزمایشی، که امکان کنترل متغیر‌های مداخله گر را فراهم می‌آورد و البته عمده‌ترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات زمانی فردی است، استفاده شد. شیوه‌ی استفاده شده برای استخراج ترجیحات زمانی فردی لیست قیمت چندگانه، که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه‌ی پولی قرار می‌گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش تابع هذلولی بود؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمی‌‌گیرد بلکه با گسترش بازه‌ی زمانی انتخاب، تنزیل کاهش می‌یابد. برازش داده ها با استفاده از تابع هذلولی نشان داد که این نوع تنزیل با پژوهش‌های گذشته سازگار است. میانگین نرخ تنزیلِ فردی حاصل شده برابر 0615/ 0 با انحراف معیار 0796/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات