نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده اقتصاد

چکیده

تجزیه و تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی‌های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال‌های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرارگیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90٪ از تولید جهانی را پوشش می‌دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 08/0 و تورم 2/1 درصد افزایش می‌یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به‌طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. اثر شوک جهانی نیز بر اقتصاد ایران کوتاه‌مدت و کوچک می‌باشد که نشان می‌دهد با توجه به ایزوله بودن اقتصاد، متغیرهای خارجی نمی‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشند. به طور کلی با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک‌های شرکای تجاری و جهانی از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات