نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌‌ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاست‌‌های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این ‌‌رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل‌‌های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی‌های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده‌‌های ماهانه طی سال‌‌های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌‌دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون‌زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه‌‌های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه‌‌ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احسانی، محمد علی و طاهری، صالح. (1397). کاربرد تبدیل موجک پیوسته در کشف پویایی‌‌های رابطه علی بین نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده‌‌ آن با تورم: مطالعه‌‌ موردی اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، 53(2)، 278-253. 10.22059/jte.2017.234859.1007612
پیرایی، خسرو و پسندیده، حسین. (1381). مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4، 80-62.
حسینی، سید صفدر، و محتشمی، تکتم. (1387). رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران گسست یا پایداری؟. پژوهش‌‌های اقتصادی، 3(8)، 42-21.
سحابی، بهرام؛ سلیمانی، سیروس، خضری، سمیه و خضری، محسن. (1392). اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل‌های تغییر رژیم. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 4(2)، 121-146.
شاکری، عباس (1379). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران. رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
شاکری، عباس (1387). تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (روند و علل). مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی.
شاکری، عباس (1395). مقدمه‌‌ای بر اقتصاد ایران. تهران: انتشارات رافع.
طیبی، کمیل، نصرالهی، خدیجه، یزدانی، مهدی و ملک حسینی، سید حسن. (1394). تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1370-1391). فصلنامه پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 20(63)، 1-36. 10.22054/ijer.2015.4089
عزیزنژاد، صمد و کمیجانی، اکبر. (1396). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش‌‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(1)، 121-143.
هاشمی، فواد، حسینی، سید شمس الدین، هژبر کیانی، کامبیز و فرزین، محمدرضا. (1399). بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی. فصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌‌های اقتصادی، 7(2)، 239-266. 10.22096/esp.2021. 128880.1353
Abasimi, I., Li, X., Salim, A. & Vorlak, L. (2018). The dynamics of inflation, money growth, exchange rates and interest rates in Ghana. Economic Research, 2(6), 21-32. ‏ 10.29226/TR1001 2018.39.
Abdullah, A. M., Al-Abduljader, S. & Naser, K. (2020). Determinants of Inflation in Kuwait1. The Journal of Developing Areas, 54(3). ‏ 10.1016/j.econmod.2017.12.018
Aguiar‐Conraria, L. & Soares, M. J. (2014). The continuous wavelet transform: Moving beyond uni‐and bivariate analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. ‏ 10.1111/joes.12012
Andrieş, A. M., Ihnatov, I. & Tiwari, A. K. (2016). Comovement of exchange rates: A wavelet analysis. Emerging markets finance and trade, 52(3), 574-588. 10.1111/joes.12012
Aziznejad, S. & Komijani, A. (2017). Exchange rate changes and its effect on fluctuations in selected macroeconomic variables in Iran. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 17(1), 121-143 [In Persian]. ‏
Bekiros, S., Muzaffar, A. T., Uddin, G. S. & Vidal-García, J. (2017). Money supply and inflation dynamics in the Asia-Pacific economies: A time-frequency approach. Studies in nonlinear dynamics & econometrics, 21(3). 10. 1515/snde-2016-0051
Ditimi, A., Sunday, K. & Onyedikachi O, E. E. (2017). The Upshot of Money Supply and Inflation in Nigeria. Valahian Journal of Economic Studies, 8(2). ‏
Ehsani, M. A. & Taheri, S. (2018). Application of continuous wavelet transform in discovering the dynamics of the causal relationship between liquidity and its components with inflation: A case study of Iranian economy. Economic Research, 53 (2), 253-278 [In Persian]. 10.22059/jte. 2017.234859.1007612
Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. J. (2001). An introduction to wavelets and other filtering methods in finance and economics. Elsevier. ‏
Habimana, O. (2016). Oil price, exchange rate and consumer price co-movement: A continuous-wavelet analysis. ‏
Hashemi, F., Hosseini, S. Sh., Hojbar Kiani, K. & Farzin, M. R. (2020). Investigating the relationship between inflation and exchange rate by considering the foreign exchange market pressure index and the degree of central bank intervention. Journal of Economic Studies and Policies, 7(2), 239-266 [In Persian]. 10.22096/esp.2021.128880.1353
Hosseini, S. S. & Mohtashami, T. (2008). Is the relationship between inflation and liquidity growth in the Iranian economy broken or stable?. Economic Research, 3(8), 21-42 [In Persian].
Inyiama, O. I. & Ekwe, M. C. (2014). Exchange rate and inflationary rate: Do they interact? Evidence from Nigeria. International journal of economics and finance, 6(3), 80-87. ‏
Jiang, C., Chang, T. & Li, X. L. (2015). Money growth and inflation in China: New evidence from a wavelet analysis. International Review of Economics & Finance, 35, 249-261. ‏ 10.1016/j.iref.2014.10.0
Lado, E. P. Z. (2015). Test of relationship between exchange rate and inflation in South Sudan: Granger-Causality approach. Economics, 4(2), 34-40. ‏
Arestis, P. & Sawyer, M. C. (Eds. ). (2006). A handbook of alternative monetary economics. Edward Elgar Publishing. ‏ 10. 1080/09538259.2010.510321
Madesha, W., Chidoko, C. & Zivanomoyo, J. (2013). Empirical test of the relationship between exchange rate and inflation in Zimbabwe. Journal of economics and sustainable development, 4(1), 52-58. ‏
Moore, B. J. (1988). Horizontalists and verticalists: the macroeconomics of credit money. Cambridge University Press. ‏
Moore, B. J. (1989). A simple model of bank intermediation. Journal of Post Keynesian Economics, 12(1), 10-28. ‏ 10.1080/01603477.1989.11489777
Nell, K. S. (2000). The endogenous/exogenous nature of South Africa’s money supply under direct and indirect monetary control measures. Journal of Post Keynesian Economics, 23(2), 313-329. ‏ 10.1080/01603477.2000.11490283
Palley, T. I. (1994). Competing views of the money supply process: theory and evidence. Metroeconomica, 45(1), 67-88. ‏ 10.1111/j.1467-999X. 1994.tb00013.x.
Piraei, Kh. & Pasandideh, H. (2002). Experimental study of the relationship between exchange rate and inflation in Iran. Journal of Humanities and Social Sciences, 4, 62-80 [In Persian].
Panagopoulos, Y. & Spiliotis, A. (2008). Alternative money theories: a G7 testing. Journal of Post Keynesian Economics, 30(4), 601-622. ‏
Pollin, R. (1991). Two theories of money supply endogeneity: some empirical evidence. Journal of Post Keynesian Economics, 13(3), 366-396. ‏ 10.1080/01603477.1991.11489855
Rua, A. (2012). Money growth and inflation in the euro area: A time‐frequency view. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(6), 875-885. ‏ 10.1111/j.1468-0084.2011.00680.x.
Sahabi, B., Solymani, S., Khezri, S. & Khezri, M. (2013). The effects of liquidity growth on inflation in the iranian economy: models of regime change. Economic Strategy Quarterly, 4 (2), 121-146 80 [In Persian].
Shakeri, A. (1980). Investigating the nature of inflation in the Iranian economy. phd dissertation, Shahid Beheshti University [In Persian].
Shakeri, A. (2008). Changes in the growth of liquidity in the Iranian economy (trends and causes). Research Center of the Islamic Consultative Assembly [In Persian].
Shakeri, A. (2016). An Introduction to the Iranian Economy. Rafe Publications [In Persian].
Taybi, K., Nasrollahi, Kh., Yazdani, M. & Malek Hosseini, S. H. (2015). Analysis of the effect of exchange rate passage on inflation in Iran (2012-2013). Iranian Journal of Economic Research, 20(63), 1-36 [In Persian].
Togay, S. & Kose, N. (2013). Money-price relationships under a currency board system: the case of Argentina. Journal of Applied Economics, 16(2), 373-389. ‏ 10. 1016/S1514-0326(13)60016-1
Tursoy, T. & Mar'i, M. (2020). Lead-lag and relationship between money growth and inflation in Turkey: New evidence from a wavelet analysis. ‏ 10.14505/tpref.v11.1(21).04
Uliha, G. & Vincze, J. (2018). Exchange rates and prices: a continuous wavelet perspective (No. MT-DP-2018/33). IEHAS Discussion Papers. ‏
Vladova, Z. & Yanchev, M. (2015). Empirical Evidence on the Relationship between money supply dynamics and prices in Bulgaria. Bulgarian National Bank, Discussion Papers DP, 100. ‏
Vymyatnina, Y. (2006). How much control does Bank of Russia have over money supply?. Research in international business and finance, 20(2), 131-144. ‏ 10.1016/j.ribaf.2005.09.010
Hewitson, G. (1995). Post‐Keynesian monetary theory: some issues. Journal of Economic Surveys, 9(3), 285-310. ‏ 10.1111/j.1467-6419.1995. tb00118.x