نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

پیچیدگی اقتصادی به معنی قابلیت تولید محصولات متنوع در سطح رقابت جهانی است. اهمیت پیچیدگی اقتصادی در افزایش ثروت و توسعه کشورها مورد تایید روزافزون مطالعات و شواهد تجربی قرار گرفته است. لذا شناخت زمینه‌ها و عوامل تعیین‌کنندة پیچیده‌تر شدن اقتصادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر رابطة متقابل فناوری‌اجتماعی(ST) و پیچیدگی اقتصادی را در بین 137 کشور طی دورة زمانی 1998 تا 2019 مورد بررسی قرار داده است. منظور از فناوری‌ اجتماعی(ST) تمامی روش‌ها، طرح‌ها و عناصر لازم (اعم از نهادها، ساختارها، نقش‌ها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی) برای سازمان‌دهی افراد به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاص است. سلامت و بلوغ فناوری اجتماعی این امکان را فراهم می‌آورد تا اقتصادها از طریق ادغام حجم زیادی از دانش، مهارت‌، ظرفیت وتجارب در قالب شبکه‌های پیچیده تعاملات، توانایی تولید کالاهای پیچیده را بدست آورند. جهت بررسی امکان وجود رابطه همزمان بین دو متغیر از الگوی PVAR استفاده شده است و در ادامه امکان اثرگذاری همزمان دو متغیر، جهت رابطه و پایداری الگو آزمون شده است. نتیجة این بررسی وجود اثرگذاری دوسویه و مثبت بین فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات