نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، ،تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ،تهران، ایران

چکیده

به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس‌انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری‌های سه‌گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه‌گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه‌گانه در کوتاه‌مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم‌گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه‌گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل‌های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس‌انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل‌های داخلی و خارجی داشت.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابریشمی، حمید، محسنی، رضا. (1381). نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 4(13)، 1-32.
اسلاملوئیان، کریم، شفیعی سروستانی، مریم و جعفری، محبوبه. (1389). بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 14 (43)، 1-21.
حافظی، بهار و امیر یوسفی، خالد. (1386). بررسی تاثیر کسری بودجه بر پس‌انداز در اقتصاد ایران (آزمون برابری ریکاردویی). پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 15(44)، 51-82.
زوارئیان کچومثقالی، منصوره. (1391). مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد ایران در دوره 1385-1342. پژوهشنامه بازرگانی، 16(62)، 193-221.
شیوا، رضا و خیابانی، ناصر. (1375). ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران: آزمونی به روش همگرایی بلندمدت. شریف، 12(12)، 12-45.
صمدی، علی­حسین و تابنده، مرضیه. (1386). کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی. پژوهشنامه اقتصادی، 7 (3 )، 77-102.
فرزین وش، اسد ا... و فرح بخش، ندا. (1390). آزمون فرضیه کسری دو گانه در ایران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 6 (11)، 125-148.
قادری، جعفر، صمدی، علی حسین و قادری ثانی، بتول. (1395). مجلس و راهبرد، 23 (85)،223-244.
نونژاد، مسعود و یحیوی، حمیدرضا. (1388). اثر سیاست‌های پولی بر کسری دوگانه در ایران. اطلاعات سیاسی اقتصادی، (263-264)، 220-233.
هادیان، ابراهیم و دهقان شبانی، زهرا و شجاعیان، محبوبه. (1397). بررسی نقش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر صادرات غیرنفتی درکشورهای عضو اوپک: رویکرد داده‌های تابلویی فضایی. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 6 (24)، 171-189.
Abrishami, H., & Mohseni, R. (2003). Oil export fluctuations and economic growth. Iranian Journal of Economic Research, 4(13), 1-32. [In Persian].   
Akbaş, Y. E. , & Lebe, F. (2016). Current account deficit, budget deficit and savings gap: is the twin or triplet deficit hypothesis valid in G7 countries?. Prague Economic Papers, 2016(3), 271-286.    https://doi.org/10.18267/j.pep.565.
Akbaş, Y. E. , Fuat, L. E. B. E. , & Zeren, F. (2014). Testing the validity of the triplet deficit hypothesis for Turkey: Asymmetric causality analysis. Eurasian Journal of Business and Economics, 7(14), 137-154.  https://doi.org/10.17015/ejbe.2014.014.08.
Akinci, M. , & Yilmaz, Ö. (2012). Validity of the triple deficit hypothesis in Turkey bounds test approach. Istanbul Stock Exchange Review, 13(50), 1-28.
Bartolini, L. , & Lahiri, A. (2006). Twin deficits, twenty years later. Current Issues in Economics and Finance, 12(Oct), 1-7.
Chowdhury, K. , & Saleh, A. S. (2007). Testing the Keynesian proposition of twin deficits in the presence of trade liberalisation: evidence from Sri Lanka after war: the case of a bridge too far? (No. wp07-09), 1-33.
Çoban, H. , & Balikçioğlu, E. (2016). Triple deficit or twin divergence: A dynamic panel analysis. Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi, 12(1), 271-280.
Eslamloueyan, K., Shafiee Sarvestani., M., & Jafari, M. (2010).  The impact of trade openness on main macroeconomic variables in Iran (1961-2007). Iranian Journal of Economic Research, 14(43), 1-21. [In Persian].   
 Farzinvash, A., & Farahbakhsh, N. (2011). Testing Twin Deficits Hypothesis in Iran. Macroeconomic Research Letter, 6(11), 125-148. [In Persian].
Fidrmuc, J. (2002). Twin deficits: Implications of current account and fiscal imbalances for the accession countries. Focus on Transition, 2(2002), 72-83.
Fleming, J. M. (1962). Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates. Staff Papers, 9(3), 369-380.
Ghaderi,  J., Samadi, A., & Ghaderi Sani, B. (2016). The effect of budget deficit shock on the current account deficit in the presence of output shocks: investigating the phenomenon of »twin divergence« in the Iranian economy (1990:1- 2011:4). Majlis & Rahbord Quarterly,  23 (85), 223 – 246. [In Persian].
Güriş, S. , & Gözgör, K. (2015). Trade Openness and FDI Inflows in Turkey. Applied Econometrics and International Development, 15(2), 53-62.
Hadian, E., Dehghan Shabani, Z., & Shojaeian, M. (2019). The role of intermediate and capital goods imports in non-oil exports in OPEC countries: spatial dynamic panel data approach. Quarterly Journal of Fiscal and Economics Policies, 6(24), 171-189. [In Persian].     
Hafezi, B., & Amiryosefi, K. (2007). The effect of budget deficit on savings in Iranian economy: testing the Ricardian Equivalence. Quarterly Journal of Economic Research and policies, 15( 44), 51-82. [In Persian].
Hung, J. H. , & Bronowski, C. (2002). Modeling the US current account as the savings-investment balance. congressional budget office.
Hung, J. H. , & Gamber, E. N. (2010). An absorption approach to modeling the US current account. Review of International Economics, 18(2), 334-350.
Karim, E., Shafiee Sarvestani, M., & Jafari, M. (2010). The impact of trade openness on main macroeconomic variables in Iran (1961-2007). Iranian Journal of Economic Research, 14(43), 1-21. [In Persian].
Kuijs, L. (2006). How Would China’s Saving and Investment Evolve?. World Bank Policy Research Working Paper, 3958,1-32. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3958.
Lomulen, L. P. (2019). The effects of current account deficit on economic growth in kenya . Doctoral dissertation. University of Nairobi.
Magoti, E. , Mabula, S. , & Ngong’ho, S. B. (2020). Triple deficit hypothesis: a panel ARDL and Dumitrescu-Hurlin panel causality for East African countries. African Journal of Economic Review, 8(1), 144-161. https://doi.org /10.22004/ag.econ.301055.
Mundell, R. A. (1963). Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. The Canadian Journal of Economics and Political Science/Revue canadienne d'Economique et de Science politique, 29(4), 475-485.
Nargeleçekenler, M. , & Giray, F. (2013). Assessing the twin deficits hypothesis in selected OECD countries: an empirical investigation. Business & Economics Research Journal, 4(4).
Nonejad, M., & Yahyawi, H. R. (2009). Asar syasathaey poly bar kasre dogane dar Iran. Journal of Political & Economic Ettelaat, 11( 264), 220 – 233. [In Persian].
Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The intertemporal approach to the current account. Handbook of international economics, 3, 1731-1799.
Penati, A. , & Dooley, M. (1984). Current account imbalances and capital formation in industrial countries, 1949-81. Staff Papers, 31(1), 1-24.
Pesaran, H. H. , & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. Economics letters, 58(1), 17-29.
Samadi, A. H., & Tabandeh, R. (2007). Trade deficit in Iran's economy: public or private sector? Quarterly Journal of Economic Research,  7(26), 77 - 102. [In Persian].  
Şen, H. , & Kaya, A. (2020). Are the twin or triple deficits hypotheses applicable to post-communist countries? Panoeconomicus. 67(4), 465-489. https://doi.org/10.2298/PAN170721028S.
Shastri, S. , Giri, A. K. , & Mohapatra, G. (2017). Assessing the triple deficit hypothesis for major South Asian countries: a panel data analysis. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 292-300.
Shiva, R., & Khiabani, N. (1996). Ertebat kasre budge va kasre taraz tejary dar Iran: azmony be rawesh hamgeraye boland modat. Sharif Science and Research Journal, 12(12), 45-51. [In Persian]
Seong, B., Cho, S., & Ahn, S. K. (2006). Maximum eigenvalue test for seasonal cointegrating ranks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(4), 497-514.
Sürekçi, D. (2011). Türkiye'de üçüz açıklar olgusunun analizi: dinamik bir yaklaşım. Journal of Management & Economics, 18 (1), 51-69. 
Szakolczai, G. (2006). The triple deficit of Hungary. Hungarian Statistical Review, 10, 40-62.
Tang, T. C. (2013). Twin deficits: An alternative framework from general equilibrium perspective with US results. Monash Univ., Department of Economics, 41(13), 1-17.
Tang, T. C. (2014). Fiscal deficit, trade deficit, and financial account deficit: Triple deficits hypothesis with the US experience. Department of Economics, 06(14), 1-13.
Yilanci, V., Aydin, M., & Aydin, M. (2019). Residual augmented fourier ADF unit root test. Sakarya University. MPRA Paper No. 96797.
Zavareian kocho Mesghali, M. (2012). Study of the relationship between government budget deficit and current account in the Iranian economy in the period 1963-2006. Quarterly Journal of Trade Research, 16(62), 193- 221. [In Persian]