نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری (معاون پژوهشی دانشکده )/ دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی/ دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران/ گروه علوم اقتصادی

10.22054/ijer.2021.58154.936

چکیده

بانک‌ها باتوجه به وجود وظیفه‌ی فرجامین وام‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم-مالی در مقایسه با بنگاه‌های غیربانکی برای کسب سود و بازدهی بالا دارند. در این میان توانایی بانک‌ها در استفاده از اهرم به ویژگی‌های درونی آن‌هامانند اندازه‌، سودآوری و ریسک بستگی دارد؛ اثر این متغیرهای درونی خود به چرخ فعالیت‌های اقتصادی وابسته است. از این رو این مطالعه به دنبال یافتن اثرات متغیرهای اندازه، ریسک و سودآوری بر اتکا به اهرم بانک‌ها در شرایط رکود و رونق اقتصادی است که برای این منظور از فیلتر هدریک-پرسکات جهت استخراج چرخه‌های کسب و کار استفاده شده‌است.

این مطالعه به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بر پایه داده‌های 18 بانک ایران برای سال‌های 1397-1384 استفاده کرده‌است.

نتایج نشان می‌دهد تاثیر اندازه بانک بر اهرم‌بانکی مثبت بوده و رونق اقتصادی اثر آن را تقویت می‌کند. متغیر z-score (وارون ریسک) مطابق پیش‌بینی نظری رابطه منفی معنی‌داری بر اهرم بانکی دارد؛ در زمان رکود استفاده از اهرم بانکی بوسیله بانک‌ هایی که ریسک بالاتری دارند بیشتر از زمان رونق می‌ باشد. میزان سودآوری رابطه مثبت معناداری بر اهرم بانکی دارد و در زمان رکود در مقایسه با زمان رونق، بدلیل ملاحظات احتیاطی شرایط رکود، این اثر کمتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات