نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی الزهرا

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22054/ijer.2021.61148.983

چکیده

بدست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیر قابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که اخیرا به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل‌گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی‌های شناختی بررسی می‌شود. برای ایجاد انگیزه در افراد پاداش‌هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب، در حالیکه انتظارات عقلانی رد می‌شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز، که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود، بیش واکنشی نشان داده‌اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتار‌های هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات