نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه‌ اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین‌تری نسبت به مابقی مولفه‌ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه‌گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه‌ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت‌های اقتصادی تقسیم کرده‌اند. در این مقاله، مولفه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه‌گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر‌گذاری آن بر بهره‌وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه‌ای با کد طبقه‌بندی رتبه فعالیت‌های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال‌های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده‌های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره‌وری برای صنایع کارخانه‌ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه‌های سرمایه‌گذاری نامشهود، بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسمعیلی صدرآبادی، فروغ، جهانگرد، اسفندیار، محمدی، تیمور و سالم، علی اصغر. (1400). تاثیر سرمایه‌گذاری نامشهود بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه‌ای ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری. آماده انتشار، پذیرش شده در تاریخ 3 مرداد 1400. doi: 10. 22055/JQE. 2021. 37224. 2363
امینی، علیرضاو انصاری، زهرا. (1391). تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های خدماتی منتخب. فصلنامه اقتصاد مالی، 6 (21)، 59-82.
سالم، علی اصغر. (1397). ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی در چهارچوب مدل رشد درون‌زای گسترش‌یافته. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 18(68)، 187-218.
doi: 10. 22054/JOER. 2018. 8691
رحمانی، تیمور و حیاتی، سارا. (1386). بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، مطالعه بین کشوری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9 (33)، 25-51.
 مشیری، سعید و جهانگرد، اسفندیار. (1383). فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشداقتصادی . پژوهش‌های اقتصادی ایران،6 (19)، 55-78.
مشیری، سعید. (1396). برآورد آثار مستقیم و سرریز سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید صنایع ایران با تاکید بر نقش سرمایه‌ انسانی و ظرفیت جذب. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 52(2)، 426-395. doi: 10. 22059/JTE. 2017. 61859
Agion, P. & Howwit, P. (1988). Endogenous growth theory. ISBN: 9780262528467. London: Cambridge, MIT Press.
Amin, A. & Ansari, Z. (2012). Analyzing the role of human capital and research and development in promoting the total factor productivity in selected service sectors. Quarterly Journal of Financial Economics, 6(21), 59-82. [In Persian]
Anderson, T. W. & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American statistical Association, 76 (375), 598-606.
 Arellano, M. &  Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Component Models. Journal of Econometrics, 68, 29-52. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D
Ark, V. & Timmer, B. (2008). The productivity gap between europe and the united states: trends and causes. Journal of Economic Perspectives, 22)1(, 25-44. DOI: 10. 1257/jep. 22. 1. 25.
Balli, O. & Sørensen, E. (2013). Interaction effects in econometrics. Empirical Economics, 45(1), 583-603. https://doi.org/10.1007/s00181-012-0604-2
Basu, S., Oulton, N. & Sylaja, S. (2003). The case of the missing productivity growth, or does information technology explain why productivity accelerated in the united states but not in the united kingdom?NBER Macroeconomics, 9(18), 18-63. https://doi.org/10.1086/ma. 18. 3585244
 Basu, S. & Waymire, G. (2008). Has the importance of intangibles really grown? and if so, why? Accounting and business research, 38(3), 171-190. https://doi.org/10.1080/00014788. 2008. 9663331
Bhattacharya, P. & Rath, N. (2020). Innovation and firm-level labour productivity: a comparison of chinese and Indian manufacturing based on enterprise surveys. Science, Technology & Society, 25(3), 1-17. https://doi.org/10.1177%2F0971721820912902
Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87, 115—143.
Brynjolfsson, E. & Lorin, M. (2000). Computation: information technology organizational transformation and business performance. Journal of Economic Perspectives, 14( 4), 23-48. DOI: 10. 1257/jep. 14. 4. 23
Brynjolfsson, E. &  Hitt, M. (2003 ). Computing productivity: firm-level evidence. Review of Economics and Statistics, 85(4), 793-808. https://doi.org/10.1162/003465303772815736
Caves, W., Laurits, R. & Diewert, W. (1982). The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica, 50(6), 1393-1414. https://doi.org/10.2307/1913388
Chen, W. (2017). Intangible capital and economic growth. doctoral dissertation. University Of Groningen.
Corrado, C., Hulten, C. & Sichel, D. (2005). Measuring capital and technology: an expanded framework. ISBN: 0226116123. Chicago: University of chicago Press. [National Bureau of Economic Research] https://doi.org/10.7208/9780226116174-003
Corrado, C., Haskel, J. & Lasinio, J. (2012). Intangible capital and growth in advanced economies: measurement methods and comparative results . Institute for the Study ofLabor (IZA),. ZA Discussion Papers(6733).
Corrado, C., Haskel, J. & Lasinio, J. (2014). Intangibles and industry productivity growth: evidence from the eu. IARIW 33rdGeneral ConferenceRotterdam. the Netherlands, 24-30.
Corrado, C., Hulten, C. & Sichel, D. (2009). Intangible capital and U. S. economic growth. Review of Income and Wealth, 55(3), 661-685. https://doi.org/10.7208/9780226116174-003
Esmaeily Sadrabadi, F. & Jahangard, E. (2022). Total Factor Productivity and Intangible Capital in Different Levels of Technology: A Case Study of Iranian Manufacturing Industries. International Journal of New Political Economy, 3(2), 27-55. DOI: 10. 52547/jep. 3. 2. 27
Esmaeily Sadrabadi, F., Jahangard, E., Mohammadi, T. & Salem, A. (2021). The effect of intangible investment on the total factor productivity of production in Iran's manufacturing industries. The Quarterly Journal of Quantitative Economics, Accepted Manuscript Available Online from 25 July 2021. DOI: https://dx.doi.org/10.22055/jqe. 2021. 37224. 2363. [In Persian]
European Commission, International monetary fund, organisation for conomic co-operation and development, united nation. & World Bank. . (2008) System of National Accounts. ISBN: 978-92-1-161522-7. New York: United Naions.
Gordon, J. & Sayed, H. (2020). Transatlantic technologies: the role of ICT in the evolution of U. S. and european productivity growth. National Burea of Economic Research, Working Paper )27425(. DOI: 10. 3386/w27425
Griliches, Z. & Mairesse, J . (1995). Production function: the search for the identification. National Burea Of Economic Research, Working Paper )5067(.
Griliches, Z. & Regev, H . (1995). Firm productivity in Israeli industry. Journal of Econometrics, 65(1), 175–203.
Griliches, Z . (1979). Issues in assessing the contribution of research and development to productivity growth. Bell Journal of economics, 10(1). 92-116. https://doi.org/10.2307/3003321
Griliches, Z. (1991). The search for R& D spillovers. NBER Working Paper)3768(. DOI: 10. 3386/w3768
Griliches, Z. (1992). Output measurement in the service sectors. ISBN: 0226308855. Chicago: the university of Chicago press. https://doi.org/10.7208/9780226308890
Hintzmann, C., Lladós Masllorens, C. &  Ramos Lobo, R. (2021). Intangible assets and labor, productivity growth. Economies, MDPI, 9(82),1-21. https://doi.org/10.3390/economies9020082
Jiyoung, K., Satoshi, N. & Kazuhiko, N. (2021). The role of ICT productivity in Korea-Japan multifactor CES productions and trades. Applied Economics, 53(14), 1613-1627. DOI: 10. 1080/00036846. 2020. 1841084
Mapula Hildah, L. & Kalaba, M. (2021). Estimating effects of ICT intensity on productivity, employment and output in South Africa: an industry-level analysis. Information Technology for Development, 28(3), 1-26. https://doi.org/10.1080/02681102. 2021. 1882367
Liang, Y. (2021). Intangible capital in U. S. manufacturing. Economics Letters, 199(C), 1-4. DOI: 10. 1016/j. econlet. 2020. 109697
Top of Form
Lipsey, R., Carlaw, K. & Bekar, C. (2005). Economic transformations: general purpose technologies and long-term economic growth. ISBN-13: 9780199290895. UK: Oxford University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9780230280823_7
Matyas, L. & Sevestre, P. (2008). The econometrics of panel data: fundamentals and recent developments in theory and practice. ISBN: 978-3540758891. Germany: Springer. [3rd edition]
Moshiri, S. & Jahangard, E. (2004). Information and communication technology (ICT) and Iran's economic growth. Iranian Economic Research Quarterly. 6(19). 55-78. [In Persian]
Moshiri, S. (2017). Estimating the direct effects and overflow of investment in information and communication technology on the production of Iranian industries with emphasis on the role of human capital and absorption capacity. Journal of Economic Research. 2(119). 395-426. [In Persian] doi: 10.22059/JTE.2017.61859
Mozayani, A. & Moradhassel, N. (2020). How much has information and communication technology contributed to the economic growth of Iran?. International Journal of Economics and Politics, 1(1), 57-68. https://dx.doi.org/10.29252/jep.1.1.57
Rahmani, T. & Hayati, S. (2007). Investigating the effect of information and communication technology on the growth of total factor productivity, an inter-country study. Iranian Economic Research. 9(33), 25-51. [In Persian]
Rico, P. & Cabrer-Borrás, B. (2020). Intangible capital and business productivity. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 3034-3048. DOI: 10.1007/s11365-019-00614-4
Salem, A. (2018). Assessing the impact of knowledge-based economy on economic growth in the context of the extended endogenous growth model. Quarterly Journal of Economic Research, 18(68), 187-218. [In Persian] DOI: 10. 22054/JOER.2018.8691
Schumpeter, A. (1994). Capitalism, socialism and democracy. ISBN: 9780415107624. London: Routledge. [Retrieved 23 November 201].
World Bank (1993) . The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Oxford: Oxford University Press, for the World Bank.