نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدل‌‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می‌‌دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله‌‌ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می‌‌کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام می‌‌شود. مقایسه عملکرد درون نمونه‌‌ای مدل‌‌ها نیز حاکی از دقت پیش‌‌بینی بالای مدل لاجیت چندجمله‌‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

حاجی شاهوردی، دنیا، زمردیان، غلامرضا، فلاح شمس لیالستانی، میرفیض و حنیفی، فرهاد. (1398). طراحی سیستم پیش هشداردهنده بحران بانکی نظام‌‌مند در بازار مالی ایران (با کاربردی زنجیره‌‌های مارکوفی). فصلنامه اقتصاد مالی، 13(47)، 153-135.
حقیقت، جعفر، اکبرموسوی، سید صالح. (1395). اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته همراه با نرم‌‌افزارهای JMulTi، Eview 10 و Stata 15.1، تهران: انتشارات نور علم.
زارعی، ژاله؛ کمیجانی، اکبر. (1394). شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 9(29)، 23-1.
عظیمی، الهام. (1390). بحران بانکی در ایران: مخاطرات اقتصادی، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه الزهراء.
Abiad, M. A. (2003). Early warning systems: A survey and a regime-switching approach (No. 3-32). International Monetary Fund.
Ari, A., & Cergibozan, R. (2018). Currency crises in Turkey: An empirical assessment. Research in International Business and Finance, 46, 281-293.
Barrell, R., Davis, E. P., Karim, D., & Liadze, I. (2010). Bank regulation, property prices and early warning systems for banking crises in OECD countries. Journal of Banking & Finance, 34(9), 2255-2264.
Berg, A., & Pattillo, C. (1999). Predicting currency crises: The indicators approach and an alternative. Journal of international Money and Finance, 18(4), 561-586.
Bilson, J. F. (1980). Leading indicators of currency devaluations. The International Executive, 22(3), 21-23.
Boyd, J. H., De Nicolo, G., & Rodionova, T. (2019). Banking crises and crisis dating: Disentangling shocks and policy responses. Journal of Financial Stability, 41, 45-54.
Bussiere, M., & Fratzscher, M. (2006). Towards a new early warning system of financial crises. journal of International Money and Finance, 25(6), 953-973.
Caggiano, G., Calice, P., & Leonida, L. (2014). Early warning systems and systemic banking crises in low-income countries: A multinomial logit approach. Journal of Banking & Finance, 47, 258-269.
Candelon, B., Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). How to evaluate an early-warning system: Toward a unified statistical framework for assessing financial crises forecasting methods. IMF Economic Review, 60(1), 75-113.
Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996), Bank Insolvencies: Cross-Country Experience. Policy Research Working Paper, No. 1620.
Costa, N. (2016). Early Warning Systems for systemic banking crises: an empirical analysis, University of Padua.
Coudert, V., & Idier, J. (2018). Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the euro area. International economics, 156, 98-116.
Davis, E. P., & Karim, D. (2008). Comparing early warning systems for banking crises. Journal of Financial stability, 4(2), 89-120.
Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developing and developed countries. Staff Papers, 45(1), 81-109.
Dudhe, C. (2018). A Selective Study: Camels Analysis of Indian Private Sector Banks. International Journal of Engineering and Management Sciences, 3(5), 277-283.
Elham, A. (2012). Banking crisis in Iran: Economic risk, Master Thesis in Economics, Alzahra University, Iran [In Persian].
Flood, R. P., & Garber, P. M. (1984). Collapsing exchange-rate regimes: some linear examples. Journal of international Economics, 17(1-2), 1-13.
Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1996). Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment. Journal of international Economics, 41(3-4), 351-366.
Greene, W. H. (2014). Econometric Analysis (7th Edition). Prentice Hall.
Haan, P., & Uhlendorff, A. (2006). Estimation of multinomial logit models with unobserved heterogeneity using maximum simulated likelihood. The Stata Journal, 6(2), 229-245.
Haghighat, J., & Akbar Mousavi, S. S., (2018). Advanced Applied Econometrics with JMulTi, Eviews 10 and Stata15.1 Software, Tehran: Noor Elam Publications [In Persian].
Haji, S. D., Zomorodian, G. R., Fallah, S. M., & Hanifi, F. (2019). Designing an Early-Warning Systems for systemic Banking Crisis in the Iranian Financial System by Using Markov Chains. Financial Economics, 13 (47), 135-154 [In Persian].
Ionela, S. A. (2014). Early warning systems–anticipationʼs factors of banking crises. Procedia Economics and Finance, 10, 158-166.
Jing, Z., de Haan, J., Jacobs, J., & Yang, H. (2014). Identifying banking crises using money market pressure: New evidence for a large set of countries. Journal of Macroeconomics, 43, 1-51.
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading indicators of currency crises. Staff Papers, 45(1), 1-48.
Krugman, P. (1979). A model of balance-of-payments crises. Journal of money, credit and banking, 11(3), 311-325.
Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review, 61(2), 225-270.
Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. IMF Economic Review, 1-55.
Lang, M., & Schmidt, P. G. (2016). The early warnings of banking crises: Interaction of broad liquidity and demand deposits. Journal of International Money and Finance, 61, 1-29.
Othman, N., Abdul-Majid, M., & Abdul-Rahman, A. (2018). Determinants of Banking Crises in ASEAN Countries. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 9(3), 1850009.
Qin, X., & Luo, C. (2014). Capital account openness and early warning system for banking crises in G20 countries. Economic Modelling, 39, 190-194.
Rabe-Hesketh, S., Skrondal, A., & Pickles, A. (2004). GLLAMM manual, University of California, Berkeley.
Risal, H. G., & Panta, S. B. (2019). CAMELS-Based Supervision and Risk Management: What Works and What Does Not. FIIB Business Review, 8(3), 194-204.
Sahajwala, R., & Van Den Bergh, P. (2000). Supervisory risk assessment and early warning system. Basel committee on banking supervision working papers.
The International Monetary Fund, International Finance Statistics, Available: https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b&
     sId=1409151240976, (Accessed, June 2020).
The International Monetary Fund, World Economic Outlook Databases, Avaliable:https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weoselgr.aspx, (Accessed, June 2020).
The World Bank, Available: https:// datahelpdesk.worldbank.org/ knowledgebase /articles/ 906519-world-bank-country-and-lending-groups, (Accessed, June 2020).
Yavari, K. (2012). Financial Stability and Early Warning Systems: Lessons for IR of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 17(50), 179-195.
Zarei, Z., Komijani, A. (2015). Identification and Prediction of Banking Crisis in Iran. Economic Modeling, 9(29), 1-23 [In Persian]