نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد-دانشکده اقتصاد و مدیریت-دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز

10.22054/ijer.2021.58148.935

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌های هشدار زودهنگام (مدل‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌ای و چند جمله‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی وسیع، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می‌دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله‌ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می‌کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12.6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام می‌شود. مقایسه عملکرد درون نمونه‌ای مدل‌ها نیز حاکی از دقت پیش‌بینی بالای مدل لاجیت چندجمله‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات