نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت­‌ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت­‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌­های غیر­شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت­‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد­های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می‌­اندازد. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و چرایی اهمیت مهارت­‌های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل­‌گیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازها است. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت‌های غیر­شناختی است، چراکه منجر به ارتقاء صلاحیت‌­ها و توانمندی‌­های فردی جهت دستیابی به دستاورد­های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منتظری، زهرا، رنانی، محسن، کاظمی، ایرج و شریفی، علیمراد. (1400). شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پنل دیتا. تحقیقات اقتصادی، 55(3)، 717-736.
Montazeri, Z., Renani, M., Kazemi, I., & Sharifi, A. (2021). Human flourishing and technical efficiency: Evidence from the data panel. Journal of Economic Research. 55(3). 717-736. doi:https://dx.doi.org/10.22059/jte.2021.310899.1008370. [In Persian]
Heckman, J. J., & Corbin, C. O. (2016). Capabilities and skills. Journal of Human Development and Capabilities17(3). 342-359.
Heckman, J. J., Humphries, J. E., Veramendi, G., & Urzua, S. S. (2014). Education, Health and Wages (No. w19971). National Bureau of Economic Research.
Kautz, T. & W. Zanoni. (2014). Measuring and fostering non-cognitive skills in adolescents: Evidence from chicago public schools and the onegoal program. Unpublished manuscript, University of Chicago, Department of Economics.
Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Ter Weel, B., & Borghans, L. (2014). Fostering and measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success (No. w20749). National Bureau of Economic Research.
Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition (No. w19656). National Bureau of Economic Research.
Gutman, L. M., & Schoon, I. (2013). The impact of non-cognitive skills on outcomes for young people. Education Endowment Foundation. 59 (22.2). 2019.
Agan, A. Y. (2011, January). Non-cognitive skills and crime. In IZA Conference Paper.
Hill, P. L., Roberts, B. W., Grogger, J. T., Guryan, J., & Sixkiller, K. (2011). Decreasing delinquency, criminal behavior, and recidivism by intervening on psychological factors other than cognitive ability: A review of the intervention literature.
Green, F. (2011). What is Skill?: An Inter-Disciplinary Synthesis. London: Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies.
Dohmen, T., & Falk, A. (2011). Performance pay and multidimensional sorting: Productivity, preferences, and gender. American Economic Review101(2). 556-90.
Cobb-Clark, D. A., & Tan, M. (2011). Noncognitive skills, occupational attainment, and relative wages. Labour Economics18(1). 1-13.
Chiteji, N. (2010). Time preference, noncognitive skills and well being across the life course: do noncognitive skills encourage healthy behavior?. American Economic Review100(2). 200-204.
Jaeger, D. A., Dohmen, T., Falk, A., Huffman, D., Sunde, U., & Bonin, H. (2010). Direct evidence on risk attitudes and migration. The Review of Economics and Statistics92(3). 684-689.
Cunha, F., Heckman, J. J., & Schennach, S. M. (2010). Estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. Econometrica78(3). 883-931.
Heckman, J., Pinto, R., & Savelyev, P. (2013). Understanding the mechanisms through which an influential early childhood program boosted adult outcomes. American Economic Review103(6). 2052-86.
Heckman, J., Moon, S. H., Pinto, R., Savelyev, P., & Yavitz, A. (2010). Analyzing social experiments as implemented: A reexamination of the evidence from the HighScope Perry Preschool Program. Quantitative Economics1(1). 1-46.
Heckman, J. J. (2008b). Schools, skills, and synapses. Economic Inquiry46(3). 289-324.
Piatek, R., & Pinger, P. (2010). Maintaining (locus of) control? Assessing the impact of locus of control on education decisions and wages. Assessing the impact of locus of control on education decisions and wages, 10-093.
Borghans, L., Duckworth, A. L., Heckman, J. J., & Ter Weel, B. (2008). The economics and psychology of personality traits. Journal of Human Resources43(4). 972-1059.
Cunha, F., & Heckman, J. J. (2008). Formulating, identifying and estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. Journal of Human Resources43(4). 738-782.
Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The technology of skill formation. American Economic Review. 97(2). 31–47.
Cunha, F., Heckman, J. J., Lochner, L., & Masterov, D. V. (2006). Interpreting the evidence on life cycle skill formation. Handbook of the Economics of Education. 1. 697–812.
Heckman, J., J. Stixrud, and S. Urzua. (2005). The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior. Journal of Labor Economics. 24 (3). 411-482.
Lochner, L., & Moretti, E. (2004). The effect of education on crime: Evidence from prison inmates, arrests, and self-reports. American Economic Review94(1). 155-189.
Agnew, R., Brezina, T., Wright, J. P., & Cullen, F. T. (2002). Strain, personality traits, and delinquency: Extending general strain theory. Criminology. 40(1). 43-72.
Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2000). The empirical status of Gottfredson and Hirschi's general theory of crime: A meta‐analysis. Criminology38(3). 931-964.
Grogger, J. (1998). Market wages and youth crime. Journal of labor Economics16(4). 756-791.
Caspi, A., Moffitt, T. E., Silva, P. A., Stouthamer‐Loeber, M., Krueger, R. F., & Schmutte, P. S. (1994). Are some people crime‐prone? Replications of the personality‐crime relationship across countries, genders, races, and methods. Criminology32(2). 163-196.
John, O. P., Caspi, A., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Stouthamer‐Loeber, M. (1994). The “little five”: Exploring the nomological network of the five‐factor model of personality in adolescent boys. Child development65(1). 160-178.
Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality (3rd ed.). Delhi, India: Pearson Education.
Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in capitalist America (Vol. 75). New York: Basic Books.
Maslow, A. H. (1970a). Motivation and personality. New York: Harper & Row.
Maslow, A. H. (1962). Toward a psychology of being. Princeton: D. Van Nostrand Company.
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper and Row.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivationPsychological Review. 50(4). 370-96.
McLeod, S. A. (2020). Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology. https://www.simplypsychology.org/maslow.html.
Heckman, J. J. (2013). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. https://heckmanequation.org.
World Bank Open Data. https://data.worldbank.org
World Best Education Systems. http://worldtop20.org