نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

10.22054/ijer.2021.59269.950

چکیده

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع می‌باشند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد‌های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تأخیر می-اندازد.

بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و تأکید بر اهمیت مهارت‌های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل‌گیری مهارت هکمن و کوربین(2016) و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیاز های مازلو (1943) می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه تأکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت های غیر‌شناختی است چرا که منجر به ارتقاء صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فردی جهت دستیابی به دستاورد‌های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیاز های پیچیده تر در رأس هرم مازلو می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات