نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد بازار و مالیه نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در وضعیت‌های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن‌ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده‌های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت‌های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت‌ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی با سرمایه کمتر می‌گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می‌یابد. همچنین شرکت‌هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ادیب‌پور، مهدی. (1396). سنجش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام شرکت‌‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اقتصاد کلان، 22 (11)، 131-105.
امام‌وردی، قدرت‌اله و جعفری، سیده محبوبه. (1398). اثر بحران‌های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای مالی توسعه یافته و ایران، اقتصاد مالی، 47، 84-63.
بیگ‌زاده پیه جک، بهمن. (1397). تاثیر شوک‌های ناشی از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی.
شاکری، عباس، بهرامی، جاوید، طاهرپور، جواد، طالبلو، رضا ودرخشان، مسعود. (1398). شبکه‌های اجتماعی، رفتار تودهای و نوسان نرخ ارز، یک شبیه‌سازی، اقتصاد مالی، 47، 111-85.
فرمان‌آرا، وحید، کمیجانی،اکبر، فرزین وش، اسداله و غفاری، فرهاد. (1398). نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه). اقتصاد مالی، 47، 37-19.
کشاورز حداد، غلامرضا. (1396). ارائه رگرسیون کوانتایل. دانشگاه صنعتی شریف.
محمدپور چهارده، امید. (1394). بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر بازدهی صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نجارزاده، رضا، آقایی،مجید و رضایی پور، محمد. (١٣٨٨). بررسی تاثیر نـوسانات شوک‌های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از‌ رهـیافت‌ خود رگرسیون برداری، پژوهـشهای اقتصادی، 1 (9)، ١٧٥-١٤٧.
نعمتی‌فر، روح لله. (1397). بررسی حساسیت بازار سهام ایران نسبت به نوسانات مالی و پولی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
نمازی‌، محمد‌، حاجیها، زهره وچناری بوکت، حسن. (١٣٩٦). تاثیر ساختار سررسید بدهی‌ بر‌ مدیریت سود مـبتنی بـر اقـلام تعهدی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 34 (9)، ٣٠-١.
Adibopour, M. (2017). Measuring the effect of exchange rate uncertainty on the stock price index of industrial companies listed on the stock exchange, Macroeconomics, 22 (11), 131-105. .[In Persian]
Anderson, E. W., Ghysels, E., & Juergens, J. L. (2009). The impact of risk and uncertainty on expected returns. Journal of Financial Economics94(2), 233-263.‎
Arouri, M., Estay, Ch., Rault, Ch., Roubaud, D., (2016). Economic policy uncertainty and stock ‎markets: Long-run evidence from the US, Finance Research Letters, 18(C), 136-141.‎
‎Baker, S. R., Bloom, N., Davis, J., (2013), Measuring economic policy uncertainty.17 Chicago ‎Booth Research Paper, 2-13.‎
Bigzadeh, B. (2018). The impact of shocks due to uncertainty in domestic and foreign economic policies on Iran's economy. Master Thesis. Mohaghegh Ardabili University. .[In Persian]
Bekiros, S., Gupta, R., & Kyei, C. (2016). On economic uncertainty, stock market predictability and nonlinear spillover effects. The North American journal of economics and finance36, 184-191.
Bloom, N., Bond, S., & Van Reenen, J. (2007). Uncertainty and investment dynamics. The review of economic studies74(2), 391-415.
Brogaard, J., & Detzel, A. (2015). The asset-pricing implications of government economic policy uncertainty. Management Science61(1), 3-18.‎
Chi, Q., & Li, W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks. China journal of accounting research10(1), 33-50.‎
Dakhlaoui, I., & Aloui, C. (2016). The interactive relationship between the US economic policy uncertainty and BRIC stock markets. International Economics146, 141-157.‎
Farmanatara, V., Komijani, A., Farzinvash, A. & Ghaffari,A. (2019). The role of capital markets in financing and economic growth (Case study of Iran and a selection of developing countries). Financial Economics, 47, 37-19. .[In Persian]
Fisher, J. (1993). The road from Rio: sustainable development and the nongovernmental movement in the Third World. Praeger.
Filis, G., & Chatziantoniou, I. (2014). Financial and monetary policy responses to oil price shocks: evidence from oil-importing and oil-exporting countries. Review of Quantitative Finance and Accounting42(4), 709-729.
Sekmen, F. (2011). Exchange rate volatility and stock returns for the US. African Journal of Business Management5(22), 9659-9664.
Gulen, H., & Ion, M. (2016). Policy uncertainty and corporate investment. The Review of Financial Studies29(3), 523-564.‎
Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macro economy since World War II. Journal of political economy91(2), 228-248.
Herrera, A. M., Lagalo, L. G., & Wada, T. (2011). Oil price shocks and industrial production: Is the relationship linear?. Macroeconomic Dynamics15(S3), 472-497.
Huang, R. D., Masulis, R. W., & Stoll, H. R. (1996). Energy shocks and financial markets. The Journal of Futures Markets (1986-1998)16(1), 1–27.‎
Huang, S., An, H., Gao, X., & Huang, X. (2015). Identifying the multiscale impacts of crude oil price shocks on the stock market in China at the sector level. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications434, 13-24.
 Huang, S., An, ‎H., Gao, X., Wen, S., Jia, X., (2016). The global interdependence among oil-equity nexuses. ‎Energy, 107, 259–271.‎
Imamordi, Q. & Jafari, M. (2019). The Effect of financial crises on impulse transfer and fluctuation overflow between developed and Iranian financial markets, Financial Economics, 47, 84-63. .[In Persian]
Ones, D. W., Leiby, P. N., & Paik, I. K. (2004). Oil price shocks and the macroeconomy: what has been learned since 1996. The Energy Journal25(2). 1–32.‎
Kang, W., & Ratti, R. A. (2013). Oil shocks, policy uncertainty and stock market return. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money26, 305-318.‎
Keshavarz Haddad, Gh. (2017). Provide quantum regression. Sharif University of Technology. .[In Persian]
Koenker, R., Bassett, G.J., (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46, 33–50.‎
Mohammadpour Chahardeh, O. (2015). Investigating the effects of exchange rate fluctuations on the returns of the petrochemical industry in the Tehran Stock Exchange. Master Thesis. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. .[In Persian]
Najarzadeh, R, Aghaei, M. Rezaei Pour, M. (2009). Investigating the effect of fluctuations in currency and price shocks on the stock price index of Tehran Stock Exchange using the self-regression vector approach, Economic Research, 1 (9), 1-4. .[In Persian]
Namazia, M., and Hajiha, Z. & Chenari, H. (2017). The effect of debt maturity structure on earnings management on accruals, Financial Accounting and Auditing Research, 34 (9), 2-4.[In Persian]
Nematifar, R. (2018). Investigating the sensitivity of the Iranian stock market to financial and monetary fluctuations. Master Thesis. Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. .[In Persian]
Pastor, L., & Veronesi, P. (2012). Uncertainty about government policy and stock prices. The journal of Finance67(4), 1219-1264.‎
Phan, D. H. B., Sharma, S. S., & Narayan, P. K. (2015). Oil price and stock returns of consumers and producers of crude oil. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money34, 245-262.‎
Reboredo, J. C., & Uddin, G. S. (2016). Do financial stress and policy uncertainty have an impact on the energy and metals markets? A quantile regression approach. International Review of Economics & Finance43, 284-298.
Salisu, A. A., Isah, K. O., Oyewole, O. J., & Akanni, L. O. (2017). Modelling oil price-inflation nexus: The role of asymmetries. Energy125, 97-106.
Shakeri, A., and Bahrami, J., Taherpour, J., Taleblo, R., Derakhshan, M. (2019). Social Networks, Mass Behavior and Exchange Rate Fluctuation, A Simulation, Financial Economics, 47, 111-85.[In Persian]