نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی ،ایران ،تهران

3 دانشجوی اقتصاد بازار و مالیه اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/ijer.2021.50187.838

چکیده

در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکتهای پتروشیمی در وضعیتهای متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آنها می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت‌های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص برآورد شده، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکتها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاستهای اقتصادی، در بازار نزولی، بیشترین اثر منفی را بر بازدهی شرکتهای پتروشیمی با سرمایه کم می‌گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می‌یابد. همچنین شرکت‌هایی که سرمایه بالاتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاستهای اقتصادی خواهند داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات