نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راه‌حل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی می‌‌توان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت می‌‌کنند و برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریت محلی را راه‌‌حل این بحران می‌‌دانند. در این پژوهش با استفاده از یک فراتحلیل تجربی به بررسی این موضوع پرداخته می‌‌شود که مطالعات داخلی در مورد مدیریت آب به عنوان یک منبع طبیعی مشترک از چه راه‌‌حلی حمایت بیشتری کرده‌‌اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیت یا شکست آن در نظر گرفته‌‌اند. بدین منظور حدود 120 مقاله از پایگاه اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه مدیریت آب جمع‌‌آوری شد که 73 مورد از آن مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که بیشتر مطالعات (حدود 70 درصد) از راه‌‌حل مدیریت مشارکتی محلی در پژوهش خود استفاده کرده‌‌اند و برای بررسی علل موفقیت و یا شکست آن، بیشتر برخی عوامل فیزیکی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده‌‌اند. 30 درصد دیگر نیز از راه‌‌حل بازار یا دولت حمایت کرده‌‌اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد می‌‌کند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون رویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم برای بررسی مناسب‌‌ترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیل‌‌ها استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشترک همچون آب را مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Anderson, T. L. (1983). Water crisis: ending the policy drought. Washington, D.C.: Cato Institute.
Anderson, T. L. and Hill P. J. (1960). The not so wild, wild west.  Stanford Economics and Finance, 1st edition.
Bastakoti, R. C., Shivakoti, G. P., & Lebel, L. (2010). Local irrigation management institutions mediate changes drivenby external policy and market pressures in Nepal and Thailand. Environmental Management, 46(3), 411-423.
Behera, B. (2009). Explaining the performance of state–community joint forest management in India. Ecological economics, 69(1), 177-185.
Bromley, D. W. (1982). Improving irrigated agriculture: Institutional reform and the small farmer. World Bank Working Paper, 531, Washington, D.C.: World Bank.
Bromley, D. W. (1984). Property rights and economic incentives for resource and environmental systems. Agricultural Economics Staff Paper Series, 231. Madison: University of Wisconsin.
Buchanan, J., and TuIlock, G. (1962). The Calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Chambers, R. (1977). Men and water: The organization and operation of irrigation in green revolution? Technology and change in rice-growing areas of Tamil Nadu and Sri Lanka, ed. B. H. Farmer. Boulder, Colo.: Westview Press.
Chambers, E. A. (2004). An Introduction to Meta-Analysis with Articles from the journal of educational research (1999–2002). Journal of Educational Research, 98(1), 35–44.
Coulibaly-Lingani, P., Savadogo, P., Tigabu, M., Oden, P. C. (2011). Factors influencing people's participation in the forest management program in Burkina Faso, west Africa. Forest Policy and Economics, 13(4), 292-302.
Demsetz, H. (1964). The exchange and enforcement of property rights. Journal of Law and Economics, 7: 11-26.
Demsetz, H. (1967). Toward a theory of property rights. American Economic Review, 57(2), 347-359.
Feeny, D., Berkes, F., McCay, B. J., Acheson, J. M. (1990). The tragedy of the commons: twenty-two years later. Human ecology, 18 (1), 1‐19.
Field, B. C. (1986). Induced changes in property-rights institutions. Research Paper Series. Amherst: University of Massachusetts, Department of Agricultural and Resource Economics.
Gardner, R., Ostrom, E. and Walker, J. (1990). The nature of common-pool resources problems. Rationality and Society, 2(3), 335-358.
Glick, T. F. (1970). Irrigation and Society in Medieval Valencia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Gorton, M., Sauer, J., Peshevski, M., Bosev, D., Shekerinov, D., Quarrie, S. (2009). Water communities in the Republic of Macedonia: An empirical analysis of membership satisfaction and payment behavior. World Development, 37(12), 1951-1963.
Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162, 1243–1248.
Harriss, J. (1977). Problems of water management in Hambantota District in green revolution? Technology and change in ricegrowing areas of Tamil Nadu and Sri Lanka, ed. B. H. Farmer. Boulder, Colo.: Westview Press.
Hechter, M. (1987). Principles of group solidarity. Berkeley: University of California Press.
Ito, J. (2012). Collective action for local commons management in rural Yunnan, China: Empirical evidence and hypotheses using evolutionary game theory. Land Economics, 88(1), 181-200.
Kiser, Larry L., and Elinor Ostrom. (1982). The three worlds of action. A Metatheoretical Synthesis of Institutional Approaches. In Strategies of political inquiry, ed. Ostrom, E. Beverly Hills, Calif.: Sage,179-222.
Lando, Richard P. (1979). The gift of land: Irrigation and social structure in a Toba Village. Ph.D. diss., University of California, Riverside.
Maass, A., and Anderson, R. L. (1986). Desert Shall Rejoice: Conflict, Growth, and Justice in Arid Environments. Malabar, Fla.: Krieger.
McKean, M. A (1992). Success on the commons: A comparative examination of institutions for common property resource management, Jornal of Theorical Politics, 4(3), 247-281.
Martin, E., and Yoder, R. (1983). Water allocation and resource mobilization for irrigation: A comparison of 'Ikvo systems in Nepal. Paper presented at the annual meeting of the Nepal Studies Association, Nov. 4-6, University of Wisconsin, Madison.
Olson, M. (1965). The logic of collective action. Harvard University Press, Cambridge, MA.
Ostrom, E. (1986). An agenda for the study of institutions. Public Choice, 48, 3-25.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J. (1990). Rules, games, and commonpool resources. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.
Ostrom, V. (1989). The intellectual crisisin American public administration. 2d ed. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
Ostrom, V., and Ostrom, E. (1977). Public goods and public choices. In alternatives for delivering public services: Toward hnproved Performance, ed. E. S. Savas, 7-49. Boulder, Colo.: Westview Press.
Pradhan, Prachanda. (1983). Water management in Nepal: Predings of a seminar on water management issues. Kathmanda, Agricultural Projects Service Centre.
Palanisami, K., and Easter, K. W. (1986). Management, production, and rehabilitation in South Indian irrigation tanks. In Irrigation Investment, Technology, and Management Strategiesfor Development, ed. Easter, K. W. Boulder, Colo.: Westview Press.
Poteete, A. R., Janssen, M. A., and Ostrom, E. (2010). Working together: Collective action, the commons, and multiple methods in practice. Published by Princeton University Press.
Sandler, T. (2010). Common-property resources: Privatization, centralization, and hybrid arrangements, Public Choice, 143, 317–324.
Schlager, E. and Ostrom, E. (1992). Property‐rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. Land Economics, 68(3), 249‐262.
Schlager, E. (1994). Fishers’ institutional responses to common‐pool resource dilemmas. In: Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J. (Eds.), Rules, games, and commonpool resources. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, pp. 247‐266.
Siy, R. (1982). Community resource management: Lessons from the Zanjera. Quezon City, Philippines: University of the Philippines Press.
Smith, R. (1981). Resolving the tragedy of the commons by creating private property rights in wildlife, CATO Journal, 1(2), 439-468.
Tang, S. Y. (1992). Institutions and collective action: Self governance in irrigation. ICS Press, San Francisco, California.
Uphoff, N. (1985). People's participation in water management: Gal Oya, Sri Lanka. In Public Participation in Development Planning and Management, ed. Jean-Claude Garcia-Zamor. Boulder, Colo.: Westview Press.
Wittfogel, K. A. (1981). Oriental despotism: A comparative study' of total power. New York: Vintage Books