نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

رابطه­ میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به‌شمار می­رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه­های زیادی روبه‌رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست‌یابی به ثبات قیمت­ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه­ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه­ زمان- فرکانس طی سال­های 1397:02 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می­دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه­مدت (سال­های 1383 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می‌شود در بلندمدت سیاست­گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

برزگری، مریم (1395). بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در ایران در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
توکلیان، حسین و شاهمرادی، اصغر (1391). بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد  تولید در ایران.  فصلنامه پژوهشنامه  اقتصادی، دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، 70-51.
حنطه، مهدی، عسگری، منوچهر و ختایی، محمود (1397). بررسی پدیده خنثایی پول در اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 12، شماره 42، 74-47.
خداوردیزاده، محمد، خداوردیزاده، صابر، جانی، سیاوش و خلیلی، علی (1398). تاثیر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 16 شماره 1 (پیاپی 60)، 77-49.
خوچیانی، رامین (1397). بررسی اثرات متقابل زمان–مقیاسی شاخص قیمت سهام و نوسانت نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 6 شماره 21، 182– 159.
دادگر، یداله، کشاورز، غلامرضا و تیاترج، علی (1385). تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، دوره 3 شماره 5، 91-60.
دلیری، حسن و نظری عظیم (1397). اثر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلیPSTR . فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 15 شماره 4 (پیاپی 59)، 20-1.
سلطان احمدی، فرحناز (1381). اثرات غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در اقتصاد  ایران (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
سلطان تویه، محدثه، اکبری، میرعسکری و رسائیان، امیر (1391). بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان. نشریه پژوهش‌های پولی- بانکی، دوره 6، شماره 14، 68-49.
طاهری بازخانه، صالح، احسانی، محمدعلی و گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی (1397). بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 33، 140–121.
طباطبائی قمی، زهرا (1380). بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران. ماهنامه بانک و  اقتصاد، دوره 4، شماره 20، 57-52.
فلاحی، فیروز، اصغرپور، حسین و عبداله‌زاده، سجاد (1394). بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 20، شماره 62، 107-81.
کمیجانی، اکبر، بیات، سعید و سبحانیان، سید محمد هادی (1393). اثرات غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه. فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره 10، شماره 1 (پیاپی 101)، 22-3.
کمیجانی، اکبر و نقدی، یزدان (1388). بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید بخشی). پژوهشنامه  اقتصاد کلان (پژوهشنامه‌ی علوم اقتصادی)، دوره 9، شماره 1 (پیاپی 32)، 124-99.
کهریزی، زهرا، مراسلی، عزیز و عسگری، حشمت‌اله (1397). پویایی‌های تورم استان‌های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران،دوره 23 شماره 77، 167-139.
نظری، محمدرضا و برزگر دوین، مجتبی (1393). بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، 169-145.
Aguiar-Conraria, L., Azevedo, N. & Soares, M. J. (2008). Using wavelets to decompose the time-frequency effects of monetary policy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(12), 2863–2878.
Aguiar-Conraria L. & Soares M. J. (2011). The continuous wavelet transform: A primer. NIPE Working Paper Series, 16, retrieved from www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/WP_2011/NIPE_WP_16_2011. pdf
Alexander, W. R. J. (1997). Inflation and economic growth: Evidence from a growth equation. Applied Economics, 29, 233–238.
Algaeed, A. H. (2016). The relationship between inflation and economic growth: A further evidence. Journal of World Economic Research, 5(5), 65–71.
Aydın, C., Esen, Ö., & Bayrak, M. (2016). Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Turkish republics in transition process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 196-205.
Bittencourt, M. N. (2012). Inflation and economic growth in Latin America: Some panel time-series evidence. Economic Modelling, 29, 333–340.
Bullard, J., & Keating, J. W. (1995). The long-run relationship between inflation and output in postwar economies. Journal of Monetary Economics, 36(3), 477–496.
Bhaduri, S. (2016). Revisiting the growth–inflation nexus: A wavelet analysis. Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, 45(1), 79-89.
Blanchard, O., & Galí, J. (2007). Real wage rigidities and the New Keynesian model. Journal of Money, Credit and Banking, 39, 35-65.
Choi, S., Smith, B. D., & Boyd, J. H. (1996). Inflation, financial markets, and capital formation. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 78, 41-58
De Gregorio, J. (1992). Economic growth in Latin America. Journal of Development Economics, 39, 59–84.
Faria, J. R., & Carneiro, F. G. (2001). Does high inflation affect growth in the long and short run? Journal of Applied Economics, 4(1), 89–105.
Gallegati, M., Gallegati, M., Ramsey, J. B., & Semmler, W. (2011). The US wage Phillips curve across frequencies and over time. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 73(4), 489-508.
Gil-Alana, L. A., Dadgar, Y., & Nazari, R. (2019). Iranian inflation: persistence and structural breaks. Journal of Economics and Finance, 43 (2), 398-408. 
Gokal, V., & Hanif, S. (2004). Relation between inflation and economic growth. Working Paper, 04, retrieved from rbf.gov.fj/docs/2004_04_wp.pdf
Hossain, A., & Chowdhury, A. (1996). Monetary and financial policies in developing countries: Growth and stabilization. London & New York: Routledge.
Jha, R., & Dang, T. N. (2012). Inflation variability and the relationship between inflation and growth. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 5(1), 1–15.
Loungani, P., Razin, A., & Yuen., C. W. (2001). Capital mobility and the output-inflation tradeoff. Journal of Development Economics, 64(1), 255–274.
Mukoka, S. (2018). An econometric assessment of the impact of inflation on economic growth: A case study of Zimbabwe economy. Economics, 7(1), 17–22.
Nyongesa, D. N., Amleg, E. L., & Scholastica, O. (2017). The relationship between inflation and economic growth in East African community countries. Noble International Journal of Economics and Financial Research, 2(12), 152–162.
Omay, T., & Öznur Kan, E. (2010). Re-examining the threshold effects in the inflation–growth nexus with cross-sectionally dependent non-linear panel: Evidence from six industrialized economies. Economic Modelling, 27 (5), 996–1005.
Roueff, F. & Sachs, R. (2011). Locally stationary long memory estimation. Stochastic Processes and their Applications, 121(4), 813–844.
Thanh, S. D. (2015). Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A panel smooth transition regression approach. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20(38), 41-48.
Tiwari, A. K., Olayeni, R. O., Olofin, S. A., & Chang, T. (2019). The Indian inflation–growth relationship revisited: robust evidence from time–frequency analysis. Applied Economics, Published Online, DOI: 10.1080/00036846.2019.1616065.
Torrence, C. & Compo, G. (1998). A practical guide to wavelet analysis. Bulletin of the American Meteorological Society, 79, 61–78.
Torrence, C. & Webster P. J. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–Monsoon system. Journal of Climate, 12, 2679–2690.
Uddin, G. S., Muzaffar, A. T., Arouri, M., & Sjö, B. (2017). Understanding the relationship between inflation and growth: A wavelet transformation approach in the case of Bangladesh. The World Economy, 40(9), 1918-1933.
Vaona, A., & Schiavo, S. (2007). Nonparametric and semiparametric evidence on the long-run effects of inflation on growth. Economic Letters, 94(3), 452–458.
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res/pdf/ob2presentation.pdf
https://store.eiu.com/product/country-report/iran