نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به دلیل اهمیت رالز و نوزیک به منزله دو فیلسوف شاخص از جناح چپ و راست لیبرالیسم، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای در مورد نظریه‌های عدالت توزیعی آنان ارائه شده است. با استفاده از ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی، مبتنی بر یک رویکرد مساله‌محور و از طریق یک فرآیند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شد. آنگاه براساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه‌ها ارزیابی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حالی که رالز نظریه خود و به ویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک بود بر مبانی کانتی بنا کرد، نوزیک -که علاوه بر کانت به میزان زیادی تحت تاثیر لاک بود- نظریه خود را بر وجود نوعی قانون طبیعی بنا کرد. در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی الهی هماهنگ کردند، رالز آن را با این مبنای انسان‌شناسی که یک حس اخلاقی مشترک در انسان‌ها وجود دارد -بدون ذکر منشاء مادی یا الهی این حس اخلاقی- هماهنگ کرد. نوزیک نیز مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ کرد؛ یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه مواهب، عامل تعیین‌کننده استحقاق هر فرد بود؛ توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن مجاز ندانست.


کلیدواژه‌ها

موضوعات

درخشان، مسعود. (1391). بومی‌سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنائی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 17(52)، 71-33.
راسل، برتراند. (1340). تاریخ فلسفه غرب. ترجمه نجف دریابندری. تهران: شرکت سهامی انتشارات جیبی.
سروش، عبدالکریم. (1361). دانش و ارزش. چ 8. تهران: انتشارات یاران.
سروش، عبدالکریم. (1368). علم چیست؟ فلسفه چیست؟. چ 10. تهران: موسسه فرهنگی صراط.
فروغی، محمدعلی. (1388). سیر حکمت در اروپا. چ 2. تهران. نشر هرمس.
Aumann, R. J. (2008). Game theory. The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 2nd Edition.
Allingham, M. (2016). Distibutive Justice, The Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/
Beaney, M. (2016). Analysis, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/analysis/>.
Hume, D. (1739). A Treatise of Human Nature. London: John Noon.
Jehle, G. A. and Reny, P. J. (2011). Advanced Microeconomic Theory.Third edition. London. Prentice Hall.
Johnson, R. and Cureton, A. (2017). Kant's Moral Philosophy, The Stanford Encyclopedia of Philosophy <https://plato.stanford.edu/
Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.
Pomerleau, P. Justice, Western Theories of, Internet Encyclopedia of Philosophy. www.iep.utm.edu. Retrieved 2016-03-02.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Roemer, J. E. (1996). Theories of Distributive Justice. Cambridge MA: Harvard University Press.
Sen, A. K. (2008). Justice, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, V.2
Suppes, P. (1987). AxiomaticTheories, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, First Edition.
Swartz, N. (2016). Laws of Nature, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu/
Tungodden, B. (2008). Justice (New Perspectives), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 2nd Edition.
Walsh, J. (2016). Locke: Ethics, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu/
 Wright, G.H. (1987). Preferences, The New Palgrave: A Dictionary of Economics. Edited by John Eatwell, Murray Milgate and Peter. V.3.[1]