نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/ijer.2021.55584.907

چکیده

چکیده
در این پژوهش، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقدماتی از نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک ارائه می‌شود. به کمک ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی مبتنی بر یک رویکرد مسئله محور، از طریق یک فرایند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شده تا بر اساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه‌های مبتنی برآن‌ها ارزیابی شوند. نتایج نهایی تحقیق را می‌توان به این صورت بیان کرد: در حالی که رالز عمدتاً اصول عدالت توزیعی خود و بویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک است بر مبانی فلسفی کانتی بنا می‌کند، نوزیک که علاوه بر کانت، به میزان زیادی تحت تاثیر لاک نیز بود، اصول عدالت توزیعی خود را عمدتاً بر وجود نوعی قانون طبیعی مورد تاکید لاک بنا می‌کند. همچنین در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی الهی هماهنگ می‌کنند، رالز مبنای ارزشی نظریه خود را با این مبنای انسان‌شناسی هماهنگ می‌کند که یک حس اخلاقی مشترک در انسان‌ها وجود دارد، بدون ارائه توضیحی در مورد منشاء این حس اخلاقی. در مقابل نوزیک مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ می‌کند، یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه، مشخص‌کننده استحقاق هر فرد است، توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه در مورد آن را روا نمی‌شمارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات