نویسندگان

1 دانشیار، گروه آمار، دانشکده‌ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

2 دکتری آمار، دانشگاه هاروارد

3 کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، مرکز آمار ایران

چکیده

هدف توسعه‌ حساب‌های کار به‌دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم‌ترین متغیرها و مولفه‌های حساب‌های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حساب‌های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوئیس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه‌ برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیری‌های خانواری و آمار اشتغال از آمارگیری‌های کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق می‌شوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگی‌های اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حساب‌های کار، داده‌های بهبودیافته‌ و سازگارتری را برای تحلیل‌های کلان اقتصادی بازار کار به‌خصوص در تحلیل بهره‌وری و ارتباط بین اشتغال  و رشد اقتصادی فراهم می‌کند. از آنجا که در سال ۱۳۹۰، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیری‌های کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنا برای محاسبه‌ حساب‌های کار در ایران در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

پژوهشکده آمار و موسسه مطالعات و تحقیقات سلامت. (۱۳۹۶). دادگان طرح آمارگیری از شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت در ایران ۱۳۹۴.
جهانگرد، اسفندیار (۱۳۹۵). تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد
داده- ستانده. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیست و یکم، شماره 69، 115-۷۳.
رضایی قهرودی، زهرا، مهران، فرهاد، صالحی، سپیده و حکیمی‌پور، نادر. (۱۳۹۷). تهیه حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها. پژوهشکده آمار.
دادگان طرح آمارگیری از شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت در ایران ۱۳۹۴.
مرکز آمار ایران. دادگان آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۰.
مرکز آمار ایران. دادگان سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰.
مرکز آمار ایران. دادگان سرشماری کشاورزی ۱۳۹۳.
مرکز آمار ایران. دادگان جدول‌های داده-ستانده ۱۳۹۰.
مرکز آمار ایران (۱۳۸۸). سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده ۱۳۸۷.
موسسه کار و تامین اجتماعی (۱۳۸۵). مقدمه‌ای بر حساب‌های کار.
 
Australian Bureau of Statistics. (2001). Labour Statistics: Concepts, Sources and Methods. The Bureau.
Buhmann, B., Leunis, W., Vuille, A., and Wismer, K. (2002). Labour Accounts: A Step Forward to a Coherent and Timely Description of the Labour Market.
ILO. (1993). Fifteenth International Conference of Labour Statisticians.
Leadership Group on Social Accounting Matrices (SAM). (2003). Handbook on Social Accounts Matrix and Labour Accounts.
Wim, L. P., & Willem A. J. (1996). Labour Accounts in the Netherlands, 1987-1993 How to Cope with Fragmented Macro Data in Official Statistics. International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique, 1-22.
Netherlands, S. (1999). Labour accounts in theory and practice. The Dutch Experience.