نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار، گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ­های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی می­تواند افق مشخصی را در مسیر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مقررات‌زدایی در بازار‌های محصول و کار در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات‌زدایی در بازار محصول، مقررات‌زدایی در بازار کار منجر به پویایی‌های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی‌شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی‌تری است.

کلیدواژه‌ها

اسلاملوییان، کریم و جوکار، زهرا(1392). مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا: یک آزمون علیت چند متغیری. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 57.

بهنیا، مهران و علویان، آرش(1395). بررسی تحولات بازار کار ایران و الزامات سیاستی دستیابی به رشد اشتغالزا، گزارش طرح جاع مطالعاتی اقتصاد ایران. تهران: موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، در دست چاپ.
پیش‌بهار، اسماعیل، قهرمان‌زاده، محمد و فرهادی، علی(1394). بررسی اثرات تورم بر رشد و تولید بخش‌های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی. مجله اقتصاد کشاورزی، دوره 9، شماره 1.
Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data, Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Bassanini, A. and Duval, R., (2009). Unemployment, institutions, and reform complementarities: Re-assessing the aggregate evidence for OECD countries. Oxford Review of Economic Policy, 25(1), 40-59.
Berger, H. and Danninger, S. (2006). The employment effects of labor and product markets deregulation and their implications for structural reform. CESifo Working.
Bernal-Verdugo, L. E., Furceri, D., and Guillaume, D. (2012). Labor market flexibility and unemployment: New empirical evidence of static and dynamic effects. Comparative Economic Studies, 54(2), 251-273.
Bertrand, M. and F. Kramarz (2002). Does entry regulation hinder job creation? Evidence from the French retail industry. Quarterly Journal   of Economics,117, 1369-1413.
Blanchard,O. and F.Giavazzi (2002). Macroeconomic effectsof regulation and deregulationin goods and labor markets. Quarterly Journal   of Economics, 117,879-907.
Bond, S. R. (2002). Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice. Portuguese Economic Journal1(2), 141-162.
Botero, J. C., Djankov, S., La Porta, R., et al., (2004). The regulation of labor. Quarterly Journal   of Economics, 119(4),  1339–82.
Cacciatore, M., and Fiori, G. (2016). The macroeconomic effects of goods and labor markets deregulation. Review of Economic Dynamics, 20, 1-24.
Griffith, R., Harrison, R. and Macartney, G. (2007). Product market reforms, labour market institutions and unemployment. Economic Journal, 117(519),  C142–C166.
Feldmann, H., (2009). The unemployment effects of labor regulation around the world. Journal   of Comparative Economics, 37(1),  76–90
Fiori, G., Nicoletti, G., Scarpetta, S., and Schiantarelli, F. (2012). Employment effects of product and labour market reforms: Are there aynergies?. The Economic Journal , 122 (558).
International labour organization,World Employment and Social Outlook- Trends 2018.
OECD (2005): Taking stock of structural policies in OECD countries, economic policy re-forms: Going for growth.
OECD (2012): Structural reforms in times of crisis, economic policy reforms: Going for growth.
Peltzman Sam (1976). Toward a more general theory of regulation. The Journal of Law and Economics, 19(2), 211-240.
World Development Indicator (2017).