نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار،گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

چکیده

یکی از موضوع‌های مورد علاقه اقتصاد­دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه­ حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره­  (2014-2003 ) می‌پردازد.  به‌منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده­های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می­دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.

کلیدواژه‌ها

برومند، شهزاد (1387). فساد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران). اقتصاد مقداری، دوره 5، شماره 2، 129-107.
جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا و صیادزاده، علی (1389). فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 61، 134-113.
دهمرده، نظر، علیزاده، محمد و زیدی‌زاده، سمیرا (1391). بررسی اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا. اقتصاد و توسعه منطقه­ ای، شماره 4، 74-49.
رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل‌الله (1381). بازشناسیعارضهفساد (ماهیت، گونه‌ها، پیامدهاوآموزه‌های تجربی). جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. چاپاول. جلداول.
سامتی، مرتضی، شهنازی، روح‌الله و دهقان شبانی، زهرا (1385). بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر فساد. پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره هشتم، شماره 28، 105-87.
سامتی، مرتضی، عمادزاده، مصطفی و رییسی دهکردی، شهرام (1391). شبیه‌سازی تأثیر فساد بر رشد اقتصادی ایران. اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق). دوره‌ 9، شماره‌ 2، 49-69.
صباحی، احمد و ملک‌الساداتی، سیدسعید (1388). اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53. 158-131.
فلاحی، محمدعلی، خداپرست مشهدی، مهدی، سلیمی‌فر، مصطفی و حق‌نژاد، امین (1390)، ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه­ دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه‌و‌تحلیل چندمتغیره با استفاده از تکنیک‌های پانل دیتا. اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره 2، صص 94-79.
کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1387). تأثیرحکمرانیخوببررشداقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD. مدل‌سازی اقتصادی، سال دوم، شماره2 پیاپی6،  24-1.
Aidt, T. (2009).Corruption, institutions and economic development. Oxford Review of Economic Policy, 25(2), 271-291.
Ampartwum, H. (2008). The fight against corruption and its implication for development in developing and transition economies.  Journal of money Laundering control, 11(1), 76-81.
Baltagi. BH. (2008). Econometric analysis of panel data. chichester: John Wiley and Sons Ltd, 4th edition.
Barro, R. (1991). Economic Growth in a cross section of countries.Quarterly Journal of Economics, 106( 2), 402-43.
Baski, S. Bose, P. Pandey, M. (2009). The impact of liberalization on bureaucratic corruption. Journal of Economic Behavior and Organization, 72(1), 214-224.
Bond, S. R. (2002). Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice. Portuguese economic journal1(2), 141-162.
De Vaal, A., &Ebben, W. (2011). Institutions and the relation between corruption and economic growth. Review of Development Economics15(1), 108-123.
Djankov, S., McLiesh, C., &Ramalho, R. M. (2006). Regulation and growth. Economics letters92(3), 395-401.
Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The economic costs of corruption: A survey and new evidence. Available at SSRN 734184.
Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2005). Economic freedom versus political freedom: cross‐country influences on corruption. Australian Economic Papers44(2), 121-133.
Greene, W. H. (2000). Econometric analysis 4th edition. International edition, New Jersey: Prentice Hall, 201-215.
Hill, R. C., Griffiths, W. E., Lim, G. C., & Lim, M. A. (2008). Principles of econometrics (Vol. 5). Hoboken, NJ: Wiley.
Hillman, A. L. (2004). Corruption and public finance: an IMF perspective. European Journal of Political Economy20(4), 1067-1077.
Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data. Cambridge University Press, 2nd edition.
Keynes, JM. (1963). The general theory of employment interest and money. The Collected Writings of John Maynard Keynes, Edited by D. E. Moggridge (London: Macmillan).
Kunieda, T., Okada, K., & Shibata, A. (2014). Corruption, capital account liberalization, and economic growth: Theory and evidence. International Economics139, 80-108.
Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. Journal of Public economics69(2), 263-279.
Montinola, G. R., & Jackman, R. W. (2002). Sources of corruption: A cross-country study. British Journal of Political Science32(1), 147-170.
Pellegrini, L. & R. Gerlagh. (2004). Corruption's effect on growth and
its transmission channels. Kyklos, 57(3), 429-56.
Pellegrini, L. (2011). The effect of corruption on growth and its transmission channels. In Corruption, Development and the Environment (pp. 53-74). Springer, Dordrecht.
Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of applied econometrics22(2), 265-312.
Robbinson, M. (2004). Corruption and development: an introduction. The European Journal of Development research, 10(1), 1-14.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: causes, consequences, and reform. Cambridge: Cambridge University Press.
Samudram, M., Nair, M., &Vaithilingam, S. (2009). Keynes and Wagner on government expenditures and economic development: the case of a developing economy. Empirical Economics36(3), 697-712.
Seligson, M. A. (2006). The measurement and impact of corruption victimization: Survey evidence from Latin America. World Development34(2), 381-404.
Shakoor, S & Zakaria, M. (2011). Relationship between government size and trade openness: Evidence from Pakistan. Transition Studies Review18(2), 328-341.
Shleifer, A., &Vishny, R. W. (1993). Corruption. The quarterly journal of economics108(3), 599-617.
Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Edward Elgar Publishing.
Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff Papers45(4), 559-594.
Transparency international 2014: http://transparency.org/cpi2014/results.
Wagner, A. (1883). Three extracts on public finance. In Classics in the theory of public finance (pp. 1-15). Palgrave Macmillan, London.
World Bank. (1997). '' Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank''. P.8. The World Bank, Washington D.C.
www. freetheworld.com
www.govinidicators.org
www.stata.com
www.transparency.org
www.worldbank.org