بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

محسن مهرآرا؛ مجتبی محمدیان

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 83-116

چکیده
  پژوهش حاضر با ‌بکارگیری روش­های میانگین‌گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش­های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره‌ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می‌دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم­ترین متغیر ...  بیشتر

ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 117-147

چکیده
  در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری  درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و  تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمد،  درآمدهای حاصل ...  بیشتر

تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 53-76

چکیده
  یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه‌های آن ‌است. توزیع درآمد در هر جامعه‌ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ‌ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می‌شود؛ اما علاوه بر این‌ها می‌توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 119-145

چکیده
  یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، ...  بیشتر

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

مهنوش عبداله میلانی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 79-100

چکیده
  یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و ...  بیشتر