دوره 28 (1402)
دوره 27 (1401)
دوره 26 (1400)
دوره 25 (1399)
دوره 24 (1398)
دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1389)
دوره 13 (1388)
دوره 12 (1387)
دوره 11 (1387)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1374)
نابرابری دستمزد مردان و تمایل به ازدواج زنان در ایران

غلامرضا کشاورز حـداد؛ محمـد قدسی قاراب

دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 73-116

چکیده
  افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته‏اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می­تواند تاثیر معنی­داری بر ازدواج  داشته باشد، بیش از سایر متغیر‏ها خود را می‏نمایاند. ...  بیشتر