بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل‌های تحصیلی ایران

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 41-71

چکیده
  آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نابرابری درآمدی است. بااین‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه‌گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل‌های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می‌پردازد. برای این منظور از داده‌های پیمایشی درآمد- هزینه ...  بیشتر