اقتصاد رشد
نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران

علی‌رضا کشاورز؛ زکریا فرج زاده

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، ، صفحه 126-164

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.42817.761

چکیده
  در سال­های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به­عنوان عامل مهم در مدل­های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده­های سری­زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص­های معرفی­شده برای سرمایه ...  بیشتر