نقش اقتصاد دانش‌بنیان در نسبت شکاف فناوری کشورهای سند چشم‌انداز 1404 ایران

جعفر رودری؛ محسن زاینده رودی؛ حسین مهرابی بشر آبادی

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، ، صفحه 191-226

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.45491.783

چکیده
  اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم‌انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به‌دلیل اهمیت و جایگاه رقابت‌پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش‌بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ...  بیشتر