بررسی مولفه‌های موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان- بهار

حمید بلالی؛ فاطمه یوسفی؛ رضا موحدی

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.40392.729

چکیده
  یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه‌های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در ...  بیشتر