تاثیر مولفه‌های دانش و جهانی‌شدن بر تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه تولیدکننده نفت

ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغفر؛ ساناز گهرازه

دوره 24، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 203-231

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11116

چکیده
  امروزه، نقش تاب‌آوری اقتصادی در راستای تکانه‌های وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفه‌های آن (مهارت‌ها و منابع انسانی، ...  بیشتر