تأثیر نرخ زاد ‌و ‌ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در قالب الگوی نسل‌های همپوشان دو‌دوره‌ای: مورد ایران

مرتضی خورسندی؛ علی افسری

دوره 22، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8282

چکیده
  در سال‌های اخیر، کاهش نرخ زاد ‌و ‌ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند‌شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به‌همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد ‌و ‌ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای ...  بیشتر