اولویت‌بندی فعالیت‌های صنعتی استان یزد با تأکید بر اهمیت منابع آب: تلفیق مدل‌های داده ـ ستانده و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

زهرا نصراللهی؛ مهران زارعی

دوره 22، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 27-64

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8278

چکیده
  «آب» هم به‌عنوان یک منبع طبیعی و هم به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار هر منطقه ایفا می‌کند. از این ‌رو، نادیده‌گرفتن محدودیت منابع آب در سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری مناطق خشکی چون استان یزد می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که هم­سو با اهداف توسعه پایدار این مناطق ...  بیشتر