بکارگیری پیوندهای خالص در تبیین جایگاه بانک در اقتصاد ایران

زهرا مسیبی؛ نورالدین شریفی

دوره 21، شماره 69 ، بهمن 1395، ، صفحه 147-171

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.7512

چکیده
  محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن‌ها در بخش‏های تولیدی با توجه به اولویت این بخش‏ها صورت پذیرد.  این تحقیق در پی تعیین  جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. برای تعیین ...  بیشتر