قیمت‌گذاری بهینه در محدوده‌ای از شبکه معابر شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

ناصر یارمحمدیان؛ علی مریدیان پیردوستی

دوره 24، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 127-162

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.10165

چکیده
  وجود ازدحام در شبکه حمل‌و‌نقل شهری هزینه‌های زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. از‌این‌رو، استفاده از سیاست‌های قیمت‌گذاری ازدحام یکی از سیاست‌هایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمت‌گذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. ...  بیشتر