چالش‌های نظام آموزش در اقتصاد‌های متکی‌به نفت: مطالعه موردی ایران

جواد طاهرپور؛ فرزانه صمدیان

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، ، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8300

چکیده
  تزریق درآمدهای نفتی به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام‌هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می‌کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌‌کیفیت آموزش» سوق می‌دهد. براساس ...  بیشتر

تـخمین سرمـایة انسانی بر مبنـای متوسّط سالهـای تحصیـل نیـروی کـار برای ایـران (1345-1379)

مسعود نیلی؛ شهـاب نفیسی

دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 1-22

چکیده
  نظریه‌های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایة انسانی قائلند و انباشت دانش، مهارت و تجربة نیروی‌کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعة اقتصادی ارزیابی می‌کنند. براین اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایة انسانی صورت می‌گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می‌شود. علی‌رغم اهمیّت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون ...  بیشتر