برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار مؤثر در صنعت بیمه ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ نسیم فیوضی اختیاری

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 133-155

چکیده
  رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. به لحاظ نظری، حاکم‌بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت‌های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه‌های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می‌شود. نتایج ...  بیشتر