شبیه‌سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی

رحیم گودرزی؛ علیرضا کرباسی؛ مسعود همایونی فر

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 211-226

چکیده
  در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی برمتغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم‌یافته‌ای از مدل ماندل-فلمینگ است که با استفاده   از روش کوکران-اورکات  برای داده‌های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان ...  بیشتر