اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه

سید کمیل طیبی؛ عباس محمدزاده

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 161-187

چکیده
  افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته از اوایل دهه 1970 و تأکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه ...  بیشتر