پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی

صالح قویدل؛ نسیم میرغیاثی

دوره 22، شماره 73 ، بهمن 1396، ، صفحه 159-196

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.8302

چکیده
  در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال‌های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید ...  بیشتر