اصول و سیاست‌های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی

غلامرضا مصباحی مقدم؛ موسی شهبازی غیاثی؛ سیدرضا نخلی

دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 193-221

چکیده
  دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به‌طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می­تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق ...  بیشتر