ارزیابی رقابت‌پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس

رضا نجارزاده؛ مرتضی عزتی؛ هادی میرزانژاد

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 157-179

چکیده
    در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه­ رقابت­پذیری بانک­های خصوصی و دولتی ایران برای بازه­ زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده­های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک­های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته­اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهند که بازار بانکی کشور در دوره­ مورد ...  بیشتر