تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه‌ای -در ایران

زهرا دهقان شبانی

دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 55-92

چکیده
  مقاله حاضر با هدف تحلیل تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد منطقه­ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است. در بخش نظری به طراحی مدلی در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید پرداخته که در آن، متغیر چگالی جمعیت به عنوان عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد منطقه­ای ...  بیشتر