نویسنده

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد منطقه­ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است. در بخش نظری به طراحی مدلی در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید پرداخته که در آن، متغیر چگالی جمعیت به عنوان عامل مؤثر بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد منطقه­ای وارد شده است. در بخش تجربی براساس روابط رشد استخراج شده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1389-1379 توسط روش سیستمی داده­های تابلویی پویا برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی و  رشد اقتصادی استان­ها در ایران است.
 

کلیدواژه‌ها