1. بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی

سید نظام‌الدین مکیان؛ محمدرضا ایزدی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 139-162

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2015.2493

چکیده
  در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال­های اخیر، نقش واسطه­های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ­تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص­های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ...  بیشتر