نقش منابع مالی بلند مدت در رشد اقتصادی در ایران

محمود ختائی؛ رویا سیفی پور

دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، ، صفحه 107-129

چکیده
  اکثر مدل های که ارتباط پدیده های مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند در گروه مدل های رشد نئوشومپیتری قرار می گیرند. دراین مدل ها، کارکرد مالی از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بررشد اقتصادی پایدار تاثیر می گذارد. در این مقاله، در مورد رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از نظریه پاتریک کمک گرفته شده است. ...  بیشتر